29. เบื้องหลังค่าแรงวันละ 300 บาท

คอลัมน์    How to Win                                                         เบื้องหลังค่าแรงวันละ 300 บาท    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่  11 กรกฎาคม 2555   คาดว่าเพียงไม่กี่คนจะทราบว่าเพราะสาเหตุใด รัฐบาลจึงปรับฐานเงินเดือนปริญญาตรีเป็น 15,000 บาท และค่าแรงขั้นต่ำต้องเป็น 300 บาทขึ้นไป                 ปัญหานี้ เกิดจากสำนักงานสถิติแห่งชาติได้สำรวจข้อมูลหนี้ข้าราชการ และพบตัวเลขน่าตกใจว่าวันนี้ข้าราชการทั้งประเทศเป็นหนี้รวมกันสูงถึงกว่า 9 แสนล้านบาท!!! “ข้าราชการ” เป็นกลไกที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างมาก โดยมีภาระหน้าที่ในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล การที่ข้าราชการจะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีศักยภาพ มีคุณธรรม ข้าราชการก็ต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความพร้อมทั้งทางด้านร่างกาย และจิตใจ แต่จากการเปลี่ยนแปลงสภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน ข้าราชการก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ซึ่งผลจากการสำรวจรายได้/ค่าใช้จ่าย/หนี้สินเฉลี่ยของครัวเรือน/ร้อยละของ […]

28. 4Ps ยังเปลี่ยนไป คุณเป็นใครไม่เปลี่ยนแปลง

4Ps ยังเปลี่ยนไป คุณเป็นใคร ไม่เปลี่ยนแปลง? ฉบับ PDF File  คลิกอ่านได้ที่นี่ ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ ปรับปรุงเมื่อ  ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ บทความนี้ ตีพิมพ์เผยแพร่ในคอลัมน์ Global Marketing Update Digital Magazine ผู้ใช้ Galaxy Tab ดาวน์โหลด App ได้ที่ Appsolutebiz ผู้อ่านทุกท่านครับ ถึงปี พ.ศ. นี้ เลข 5 เรียงกันถึง 3 ตัว จะอย่างไรก็แล้วแต่ หลักสากล และเป็นสัจธรรมคือ “ใดๆ ในล้วนอนิจจัง” จากนิจนิรันดร์ เป็นอนิจจังไม่ยั่งยืน ทุกสรรพสิ่งผันแปรไปตามวันและเวลา กฎ “อนิจจัง” ยังเป็นสิ่งที่ “การตลาด” เปลี่ยนแปลงไม่สำเร็จ แต่ส่วนใหญ่ แนวคิดการจัดการ และแนวคิดการตลาด […]

27. คุณสมบัติผู้นำ 11 ประการ

บทความเรื่อง คุณสมบัติผู้นำ 11 ประการ คัดเลือก/คัดสรรจากผลงานเขียนของ คุณก่อศักดิ์ ไชยรัศมีศักดิ์ Update 9 กรกฎาคม 2555   1. มีความจริงใจ มีจิตใจดี ไม่หลอกใช้ผู้อื่น ส่งเสริมผลงานและผลักดันให้ลูกน้องประสบความสำเร็จ   2. ไม่ศักดินา เคารพในคุณค่าของผู้อื่น ทั้งในความคิดและการกระทำ ไม่แบ่งชั้นวรรณะ ไม่แบ่งแยกสถาบัน ไม่เจ้ายศเจ้าอย่าง ไม่ดูถูกเหยียดหยามผู้ที่ด้อยกว่า ไม่ยกตนข่มท่าน  ไม่ยึดปมเด่นของตนเพื่อข่มผู้อื่น   3. ใช้ปิยวาจา เป็นผู้ฟังที่ดี ใช้วาจาสุภาพในการแสดงความคิดเห็น ในการสอนงานและตักเตือนลูกน้องควรพูดด้วยความระวังไม่ให้กระทบผู้อื่น รู้จักใช้คำพูดในเชิงสร้างสรรค์ ชมเชยให้กำลังใจผู้ใต้บังคับบัญชา หากจะตำหนิข้อผิดพลาดก็ด้วยเหตุผลเฉพาะเรื่องไม่ใช้อารมณ์ด่วนสรุปและตีตรา ประณาม ไม่ใช้จาจาเสียดสีประชดประชัน   4. อย่าหลงอำนาจ ไม่ยึดติดกับอำนาจ ตำแหน่งหน้าที่ ไม่หลงตนว่าเป็นใหญ่และถูกต้องแต่เพียงผู้เดียว ไม่กดขีข่มเหงผู้น้อย ไม่สั่งงานโดยใช้น้ำเสียงแข็งกระด้าง ไม่บังคับให้ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ให้ลูกน้องเคารพนับถือด้วยพลังแห่งคุณความดี มิใช่โดยความเกรงกลัวต่ออำนาจ   5. เป็นแบบอย่างที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดีทั้งในการประพฤติปฏิบัติตนและการทำงานอย่างเป็นทีม โดยมุ่งความสำเร็จขององค์กรในภาพรวม […]

26. 4 กรกฎาคม 2319

คอลัมน์    How to Win                                                          4 กรกฎาคม 2319    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่  4 กรกฎาคม 2555   ช่วงนี้ตรงกับเทศกาลวันสำคัญของสหรัฐอเมริกา คนอเมริกัน รู้จัก “The 4th of July” ในฐานะวันชาติของตน วันที่ 4 กรกฎาคม ค.ศ.1776 หรือ ตรงกับปีพุทธศักราชของไทยคือ 2319 นับถึงปีนี้คือ พ.ศ. 2555 อเมริกามีอายุครบ 236 ปี ในเวลาใกล้เคียงกัน เจ้าตากได้ทรงประกาศอิสรภาพเป็นไทจากพม่า สถาปนากรุงธนบุรีได้สำเร็จ […]

25. ทฤษฎีเฮง: ๑ ล้านบาทแรกในชีวิตต้องทำอย่างไร?

ทฤษฎีเฮง : 1 ล้านบาทแรกในชีวิตต้องทำอย่างไร? คอลัมน์    How to Heng ต้นฉบับ 02 กรกฎาคม 2555                 เพื่อนๆ นักขายครับ ตอนนี้ผมขอนำเสนอผลวิจัยความเฮงเรื่อง  “1 ล้านบาทแรกในชีวิต” ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือนักศึกษาปริญญาโทหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต SMEs คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี รุ่น 11 สอบถามเมื่อ 1 กรกฎาคม 2555 จำนวนผู้ตอบคำถามการสนทนาระหว่างกลุ่ม 10 คน เวลาเก็บข้อมูล 13.00-16.00 น. ผลการวิจัยพบว่า เงิน 1 ล้านบาทก้อนแรกในชีวิต คนที่คิดแล้ว “ทำได้” “ทำสำเร็จ” มีหลายสาเหตุ บางคน ทำได้สำเร็จจากการ “ขายประกัน” “เช่าซื้ออสังหาริมทรัพย์ล่วงหน้า” “โทรศัพท์มือถือ” “ขายตรง” สินค้าบางชนิด เช่น น้ำมันรำข้าว “ขายส่งขายปลีกสินค้าอุปโภคบริโภค” “หวยใต้ดิน” […]

24. เสาเสมาธรรมจักร

เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕   ประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี 2555 เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา จึงส่งเสริมยกย่องคุณความดีด้วยการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ กำลังใจในการทำความดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนคนรุ่นหลัง ปีนี้มีผู้ที่เป็นเพื่อน เป็นศิษย์ เป็นน้อง เป็นผู้ที่เคารพนับถือ ได้รับกันหลายท่าน ท่านแรกเป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เปรียญธรรม ๖-๗ ประโยค วันนี้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นถึงระดับเดียวกับ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” คณะสงฆ์เรียกว่า “เจ้าคณะจังหวัด” ท่านเป็นพระที่มีผลงาน สร้างชื่อเสียงไว้หลากหลาย คุ้นเคยกันตั้งแต่ยังเป็นสามเณร วันท่านบวชเป็นพระที่บ้านเกิดคือ “มุกดาหาร” ก็ยังได้ไปเป็นเพื่อนในงานบวชกับเพื่อนๆ อีกหลายคน อาทิ อดิศักดิ์ ทองขวัญ ผศ. ดร. บุญเหลือ ใจมะโน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดร. ชัยณรงค์ ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยพะเยา อาจารย์รักสยาม นามานุภาพ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ดร. เกียรติศักดิ์ ส่องแสง […]

23. ซีอาน ลัวะหยาง เหอหนาน

คอลัมน์    How to Win                                                         ซีอาน ลัวะหยาง เหอหนาน    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่  27 มิถุนายน 2555   รอบเดือนนี้ ผมได้เดินทางไปเห็น ไปสัมผัส กิจการ SMEs ต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ วันนี้ ก็ยังคงเป็นเมืองจีนต่อ ว่ากันแถว ซีอาน ลัวะหยาง เหอหนาน   มีข้อสังเกตว่า ธุรกิจทัวร์เมืองจีน  ชอบพาไปศึกษาดูงานคล้ายๆกัน โดยเฉพาะ SMEs รูปแบบต่างๆ อันดับ 1  คือ ทัวร์กิจการรัฐบาลโดยเฉพาะการแพทย์แผนตะวันออก […]

22. วิเคราะห์แผ่นดินกรุงศรีตอนปลาย

๒๒. วิเคราะห์สถานการณ์สมัย แผ่นดินกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ปรับปรุงเมื่อ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ มองอดีตมาวิเคราะห์สถานการณ์การเมืองและเศรษฐกิจปัจจุบัน ข้อแรก สถานการณ์ดังกล่าว อาจเกิดขึ้นได้จริง ข้อที่ ๒ สถานการณ์ดังกล่าว อาจไม่เกิดขึ้นก็ได้ เมื่อเงื่อนไข ปัจจัย และตัวแปรต่างๆ ผันแปรไปตามสถานการณ์ ข้อที่ ๓ สถานการณ์ดังกล่าว อาจเกิดขึ้นจริง แต่ไม่รุนแรงถึงขั้นวิกฤต หรือเกิดขึ้นจริง แต่รุนแรงเกิดกว่าที่คาดคิด เรามาวิเคราะห์ดูว่า เหตุใดสถานการณ์บ้านเมืองยามนี้ คล้ายช่วงเหตุการณ์เสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่ ๒ ก่อนอื่น ผมมั่นใจจากข้อมูลต่างๆ ว่า สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี มิใช่กลับชาติมาเกิดเป็น “ใคร” บางคนดังที่เป็นข่าว ด้วยเหตุผลสำคัญดังนี้ ๑. เจ้าตากเสมือนเพชรน้ำเอก เพชรแท้ย่อมทนต่อการเจียระไน จะถูกสาดโคลนใส่ร้ายป้ายสีแค่ไหน เพชรก็คือเพชรอยู่วันยังค่ำ โดนทุบโดนตีจนน่วมแค่ไหนก็ไม่หวาดหวั่น ไม่เกรงกลัวคนไม่จริง เจ้าตากเป็นคนจริงย่อมมีน้ำอดน้ำทนต่อการติฉินนินทาใส่ร้ายป้ายสี ย่อมไม่หวาดหวั่น กลัวเกรง หรือกริ่งเกรงต่อคำพูดฉ้อฉล พูดความจริงไม่หมด พูดแค่ครึ่งเดียว โป้ปดมดเท็จหมิ่นประมาท ย่อมกล้าหาญที่จะใช้ความจริงเข้าสู้ พร้อมพิสูจน์ความจริงได้ทุกระดับชั้นของกระบวนการยุติธรรม ตั้งแต่ชั้นตำรวจ […]

21. โอวาทสี่จากเมืองซีอาน

คอลัมน์    How to Win                                                         โอวาท 4 จากเมืองซีอาน    ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ Research Director  MBA & DBA Program, Deming Business School, W.H. Taft University www.demingbusinessschool.com หนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ วันพุธที่  20 มิถุนายน 2555   ระหว่างเขียนบทความนี้ ผมอยู่ระหว่างเดินทางเส้นทางมหานครซีอาน หรือฉางอาน เมืองซิเซียะ นครลัวะหยาง ตลอดการเดินทางท่องไปในเมืองจีนแถบภาคกลาง ได้สาระ บันเทิง และแง่คิดหลากหลาย แง่คิดแรก วันนี้ สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป มิได้เป็นมหาอำนาจอีกต่อไป วันนี้ กำลังซื้อหลัก อยู่ในเมืองจีน ท่องไว้ดังๆ ครับว่า จะรวยหรือจนอยู่ที่จีนเท่านั้น จีนวันนี้ เป็นมหาอำนาจสมบูรณ์แบบ  แม้เราจะไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ […]

20. แง่คิดจากการเดินทางไกลในต่างแดน

Update: 19/6/2555 แง่คิดจากการเดินทางไกลในต่างแดน รากฐานของตึกคืออิฐ รากฐานของชีวิตคือการศึกษา รากฐานของการสร้างโอกาส คือตัวเราต้องมีโอกาส ไขว่คว้าโอกาส เมื่อสำเร็จแล้วก็นำโอกาสมาแบ่งปันกับเครือข่ายคนรอบตัว เพื่อสร้างความมั่นคง และมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ มนุษย์ทุกผู้ต้องการ Financial Freedom อยากมีอิสรภาพทางการเงิน หนทางเดียว “ทำธุรกิจ” ให้ “เงินต่อเงิน” แล้วนำเงินมาทำประโยชน์ทาง “เศรษฐกิจ” และ “สังคม” ข้อดีของความร่ำรวย : เงินมีหน้าสด ไปไหนมาไหน ใครก็อยากคบหาสมาคม ข้อเสียของความจน: เดินเข้าวัด หมายังรุ้แต่ไกลเลยว่าจน ขนาดหมาวัดยังรังเกียจ เหม็นสาบกลิ่นคนจน คนทั่วไป ไม่ต้องพูดถึง ข้อดีของคนมีความรู้: คนทั่วโลกยกย่องนับถือ ข้อเสียของคนรู้น้อย: ตกเป็นเบี้ยล่างตลอด หลบอยู่ในเงามืดตลอดกาล ข้อดีของคนมีพวก: รู้จักคนมาก ทำอะไรก็มีคนรุมล้อม รุมช่วย ทำการใดๆ ก็สำเร็จได้ง่าย ข้อเสียของคนมีพวก: มีพวกดี ก็พาไปทิศทางดี พาไปหาความสำเร็จ มีพวกไม่ดี ก็ซวย พาไปติดคุก ติดตาราง ขึ้นโรงพัก […]

1 22 23 24 25 26