“วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา
เป็นคน ควรพยายาม จนกว่าจะประสบความสำเร็จ
Try hard and harder until you achieve your goal”

Note: 

ศ.ดร. อุทิส ศิริวรรณ

เขียน

บทความใหม่ล่าสุด

๒๕๖. ทฤษฎีแรงบันดาลใจ

17 Oct 2023

๑๗.๑๐.๒๕๖๖ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ทฤษฎีแรงบันดาลใจ” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ———– แรงบันดาลใจ เท่าที่วิจัยโดยการสังเกต พบว่าเกิดจาก ๑. การอ่านคน ๒....

Read More

๒๕๖. ทฤษฎีแรงบันดาลใจ

๑๗.๑๐.๒๕๖๖ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ทฤษฎีแรงบันดาลใจ” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ———– แรงบันดาลใจ เท่าที่วิจัยโดยการสังเกต...