ทฤษฎี แนวคิด ปรัชญา นวัตกรรมการจัดการและการตลาด

รวมทฤษฎีแนวคิดปรัชญานวัตกรรม การจัดการและการตลาด ที่ ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ นำเสนอผ่านสื่อต่างๆ ในห้วงทศวรรษที่ผ่านมา แนวคิด 4ท รายละเอียดเพิ่มเติม คลิกดาวน์โหลดฉบับเต็มได้ที่นี่ แนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ พลังอำนาจทั้ง 6 และต้นแบบการทำโครงการระดับประเทศให้สำเร็จลุล่วง 6 Powers & Deal Maker ตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านนิตยสาร MBA ฉบับเดือนมกราคม 2553 รายละเอียดฉบับเต็ม คลิกดาวน์โหลดอ่านฟรีได้ที่นี่ http://www.druthit.com/uploads/files/6Powers.DealMakerModel.pdf