เกี่ยวกับเรา

Uthit Siriwan
อุทิส ศิริวรรณ 

CURRICULUM VITAE

Latest Update : June 6, 2019

 

Uthit Siriwan
อุทิส ศิริวรรณ

เป้าหมายชีวิต
ทำผลงานวิชาการเพื่อวงการวิทยาการวิจัยพระพุทธศาสนา

 

ตอนนี้ “บั้นปลายชีวิต” เน้นทำงานที่มี “คุณค่า” และ “คุณภาพ” ต่อสถาบันพระพุทธศาสนา
เน้นทำ “ตำราวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาเถรวาท” เป็นสำคัญ

สิ่งที่อธิษฐาน
จ  จช พาลสฺส สํสคฺคํ อย่าได้พบเจอกลุ่มคนอาสัตย์ คือคนไม่จริง กลุ่มคนอาธรรม์ คือคนไม่มีธัมมะ
ภ ภช ปณฺฑิตสงฺคมํ ขอให้พบเจอคนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเพื่อพัฒนากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
ก กร ปุญฺญมโหรตฺตํ ขอให้ได้ทำบุญคือ ทาน-สีล-ภาวนา ตลอดวันตลอดคืนนับแต่ปี ๒๕๖๐ เป็นต้นไป
ส สร นิจฺจมนิจฺจตํ ขอให้มีเวลาคิดทบทวนนึกถึง “ความแน่นอน” ว่าคือ “ความไม่แน่นอน”

—–

ธัมมะที่ชอบ
พฤษภกาสร อีกกุญชร อันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมาย ในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา