เกี่ยวกับเรา

Prof. Dr. Uthit Siriwan
Vice President of Global Research
Director of MBA & Ph.D. Program in Business
Charisma University, Billings City, Montana State, USA
Providenciales, Turks & Caicos, Central America

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยโลก
ผู้อำนวยการ โครงการปริญญาโท MBA & Ph.D. สาขาบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองบิลลิงส์ รัฐมอนทานา สหรัฐอเมริกา
อีกแคมปัสคือ เมืองพรอวิเดนเชียลส์ ประเทศเติร์กส์และเคคอส อเมริกากลาง

ประธานบริหาร โครงการมหาสถูปธัมมเจดีย์
สนับสนุนส่งเสริม การค้นคว้าวิจัย พระไตรปิฎกบาลีเถรวาท

ประธานบริหาร โครงการมหาสถูปสังฆเจดีย์
สนับสนุน ส่งเสริม ทุนการศึกษา ในลักษณะเบี้ยยังชีพรายเดือน
การจัดการศึกษาบาลีสนามหลวง เพื่อสร้างพระมหา สามเณรเปรียญ
สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม และวัดต่างๆ

สมดุลการบำเพ็ญบุญ สร้างบารมี
ทั้งทางโลก และทางธรรม 
ต่อเนื่อง จริงจัง มั่นคง ยั่งยืน ตราบจนสิ้นลม 

 

เป้าหมายชีวิต
ทำผลงานวิชาการเพื่อวงการวิทยาการวิจัยพระพุทธศาสนา

 

ตอนนี้ “บั้นปลายชีวิต” เน้นทำงานที่มี “คุณค่า” และ “คุณภาพ” ต่อสถาบันพระพุทธศาสนา
เน้นทำ “ตำราวิชาการเพื่อพระพุทธศาสนาเถรวาท” เป็นสำคัญ

ยกตัวอย่าง ชิ้นงานที่โดดเด่น คือ โครงการมหาสถูปธัมมเจดีย์ โฟกัสสร้างคัมภีร์บาลี
โครงการมหาสถูปสังฆเจดีย์ เน้นสร้างคนไปทำงานค้นคว้าคัมภีร์และเผยแผ่พุทธศาสนา
คำสอนพุทธดั้งเดิมจากพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท

สิ่งที่อธิษฐาน
จ  จช พาลสฺส สํสคฺคํ อย่าได้พบเจอกลุ่มคนอาสัตย์ คือคนไม่จริง กลุ่มคนอาธรรม์ คือคนไม่มีธัมมะ
ภช ปณฺฑิตสงฺคมํ ขอให้พบเจอคนที่ดำเนินชีวิตด้วยปัญญาเพื่อพัฒนากายกรรม วจีกรรม มโนกรรม
กร ปุญฺญมโหรตฺตํ ขอให้ได้ทำบุญคือ ทาน-สีล-ภาวนา ตลอดวันตลอดคืนนับแต่ปี ๒๕๕๙ เป็นต้นไป
สร นิจฺจมนิจฺจตํ ขอให้มีเวลาคิดทบทวนนึกถึง “ความแน่นอน” ว่าคือ “ความไม่แน่นอน”

—–

ธัมมะที่ชอบ
พฤษภกาสร อีกกุญชร อันปลดปลง
โททนต์เสน่งคง สำคัญหมาย ในกายมี
นรชาติวางวาย มลายสิ้น ทั้งอินทรีย์
สถิตทั่วแต่ชั่วดี ประดับไว้ ในโลกา

——————————-

ประวัติ

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ เกิดเมื่อวันที่ ๕ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๑๑ ที่กรุงเทพมหานคร

การศึกษา

พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริญญาตรี เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร
พ.ศ. ๒๕๓๓ ปริญญาตรี พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร
พ.ศ.๒๕๓๓ ปริญญาตรี ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช นนทบุรี
พ.ศ. ๒๕๓๖ ปริญญาโท อักษรศาสตรมหาบัณฑิต บาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

๑๑ เมษายน ๒๕๓๗ ลาสิกขา เปลี่ยนเส้นทางชีวิตไปเรียนต่อข้ามสาขา ที่นิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา
พ.ศ. ๒๕๓๙ ปริญญาโท MBA in Finance and Insurance, St John’s University, New York, USA
พ.ศ. ๒๕๔๔ ปริญญาเอก Doctor of International Business Administration, Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida, USA

สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยคขณะเป็นสามเณร รูปที่ ๓๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ ทรงรับไว้เป็นนาคหลวงสายสามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค
อุปสมบทในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๓๓

เป็นคนไทยคนแรก ที่สำเร็จการศึกษารับปริญญาตรีพร้อมกัน ๓ สาขา ในปี ๒๕๓๓

 

ประสบการณ์ทำงาน

งานวิชาการสายบริหารธุรกิจ เคยเป็นผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท MBA และคณะผู้ก่อตั้งโครงการปริญญาเอก การจัดการดุษฎีบัณฑิต บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท MBA หลักสูตรนานาชาติ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ร่วมกับ Curtin University, Australia, University of Victoria, Canada, IImenau Technical University, Germany ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโทและปริญญาเอก MBA & Ph.D. in Business, Charisma University เป็นชาวไทยคนแรกที่ได้รับยกย่องให้เกียรติแต่งตั้งให้เป็นศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ Charisma University  มหาวิทยาลัยนานาชาติ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สหรัฐอเมริกา CHEA Accredited, Montana State, USA

https://charisma.edu.eu/about/accreditation/#:~:text=Charisma%20University%20is%20a%20full,of%20the%20CHEA%20institutional%20memberships.

เป็นนักวิจัยแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิการวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ กรุงเทพฯ
สอนและวิจัย รวมถึงเป็นกรรมการและประธานสอบวิทยานิพนธ์ ระดับปริญญาโท และระดับปริญญาเอก สายบริหารธุรกิจ ในประเทศและต่างประเทศ เช่น บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยรามคำแหง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยศรีนครรินทรวิโรฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรี สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ Xi’an Jiaotong Liverpool University, China, California State University at Fullerton, USA, Yonsei University, South Korea ฯลฯ

มีผลงานวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ต่อเนื่องในวารสารวิจัยนานาชาติ และในการประชุมวิชาการนานาชาติ จัดโดยสมาคมวิจัยเช่น IJAS, FLE ที่ University of Oxford, University of Cambridge & Harvard University และยังเป็น Peer Reviewer ผู้อ่านประเมินบทความวิจัย วารสารวิจัยที่จัดดัชนีโดยฐานข้อมูลวิจัยระดับโลก เช่น EBSCO

นอกจากนี้ ยังเป็นสมาชิกนักวิจัย สมาคมวิจัยดัง ระดับโลก เช่น สถาบันวิจัย IEEE สหรัฐอเมริกา และสมาคมบาลีปกรณ์ Pali Text Society ที่สหราชอาณาจักร

 

งานวิชาการสายบาลีและพุทธศาสนา มีผลงานค้นคว้า รวบรวม แต่งแปล คัมภีร์บาลีที่ใช้เรียนระดับประโยค ๑-๒ ถึง ป.ธ. ๓ คือ “ธรรมบทแปลโดยพยัญชนะ ๘ เล่มจบ” ขนาด ๘ หน้ายกใหญ่ หนารวมกว่า ๑ พันหน้า มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในวงการบาลีสนามหลวง วัดสำนักบาลีต่างๆ ทั่วประเทศ นิยมนำไปใช้เล่าเรียนบาลีชั้นประโยค ๑-๒ และ ป.ธ. ๓ ตั้งแต่ปี ๒๕๒๘ จนถึงปัจจุบัน ทำสถิติตีพิมพ์มาแล้ว 1 million copies แบบเงียบๆในลักษณะ “ใช้ดีบอกต่อ”   ในรอบ ๓๙ ปี ที่ผ่านมา

เคยเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกธรรม ตรวจนักธรรมชั้นเอก เคยเป็นกรรมการสนามหลวงแผนกบาลี ตรวจบาลีประโยค ป.ธ. ๔ เคยสอนบาลีสนามหลวงประโยค ๑-๒ วัดพิชัยสงคราม สมุทรปราการ วัดป้อมวิเชียรโชติการาม สมุทรสาคร ประโยค ป.ธ. ๓ วัดเพชรสมุทร สมุทรสงคราม ประโยค ป.ธ. ๖ สำนักเรียนวัดราชบุรณะ กรุงเทพฯ ฯลฯ เคยสอนโครงการอบรมบาลีคณะสงฆ์ก่อนสอบ  คณะสงฆ์ภาค ๑๔ ประกอบด้วยจังหวัดนครปฐม สุพรรณบุรี กาญจนบุรี และสมุทรสาคร  และเคยสอนระดับปริญญาโท และปริญญาเอก คณะต่างๆ เช่น โครงการปริญญาเอก หลักสูตร ครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ โครงการปริญญาเอก คณะพุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พระนครศรีอยุธยา รวมถึงเคยบรรยายพิเศษ คณะต่างๆ ใน มจร แทบทุกคณะ

ประสบการณ์ทำงานภาครัฐและเอกชน ภาคการเมืองเคยเป็นประธานที่ปรึกษา ผู้ช่วยรัฐมนตรี กระทรวงคมนาคม ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เคยเป็นอนุกรรมาธิการ การวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม คณะกรรมาธิการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม สภานิติบัญญัติแห่งชาติ อนุกรรมาธิการ การศาสนา คุณธรรม จริยธรรม ศิลปะ และวัฒนธรรม วุฒิสภา นอกจากนี้ ยังเคยเป็นที่ปรึกษากลยุทธ์และการตลาดระหว่างประเทศ กลุ่มเจียเม้ง ข้าวหงษ์ทอง Joola Group, India และเคยเป็นกรรมการและกรรมการบริหาร บริษัท จีสตีล จำกัด (มหาชน) ในตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ ยังเป็นที่ปรึกษากิจการ SMEs ระดับต่างๆ หลายแห่ง 

ผลงานรับใช้สถาบันเพื่อสังคมที่โดดเด่น เป็นประธานนำสาธุชนทุกวงการจัดตั้งและจัดทำ “กองทุนนิตยภัตร” ทุนการศึกษาในลักษณะเบี้ยยังชีพ มหาสังฆทานถวายอุปถัมภ์พระสงฆ์สามเณรจนถึงแม่ชีและอุบาสิกาวัดโมลีโลกยาราม และวัดต่างๆ ทั่วประเทศที่มาอบรมติวเข้มเรียนบาลีสนามหลวงระยะยาว ๕๐๐ รูปเศษ ทุนละ ๕๐๐ บาท รวม ๑๒๕ ครั้ง ทุกเดือน นับแต่ปี ๒๕๕๗-ปัจจุบัน ระยะเวลา ๑๑ ปี  โดยไม่เคยขาดช่วง ให้เปล่าไม่มีข้อแม้ ไม่มีเงื่อนไข  มีส่วนสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนพระปริยัติธรรมแผนกบาลีของคณะสงฆ์ มีผลทำให้ในปี ๒๕๖๗  สำนักเรียนวัดโมลีโลกยาราม
ทำลายสถิติสอบบาลีสนามหลวงกรุงรัตนโกสินทร์ มีผู้สอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค สูงถึง ๒๕ รูป เป็นพระมหา ๑๖ รูป เป็นสามเณรเปรียญ ๙ รูป ทำลายทุกสถิติที่เคยมีมาในวงการบาลีสนามหลวง โดยเฉพาะผลการสอบบาลีทุกชั้น ทุกประโยค ตั้งแต่ ประโยค ๑-๒ ประโยค ป.ธ. ๓-๙ มีผู้สอบได้รวมมากถึง ๒๗๘ รูป มากที่สุดที่เคยมีในกรุงรัตนโกสินทร์ ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชศรัทธา พระราชดำริ โปรดให้สถาปนา เจ้าสำนักเรียนคือ พระธรรมราชานุวัตร เป็น พระพรหมวชิโรดม พระราชาคณะระดับรองสมเด็จ ที่อายุน้อยที่สุดเพียงแค่ ๕๓ ปี เป็นกำลังใจและแรงบันดาลใจในการทำนุบำรุงพุทธศาสนา เป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา โดยเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

ทำหน้าที่เป็นประธานบริหารโครงการมหาสถูปธัมมเจดีย์ สนับสนุนส่งเสริมการค้นคว้าวิจัยคัมภีร์พระไตรปิฎกบาลีเถรวาท ผลงานเชิงประจักษ์ที่ตีพิมพ์เผยแพร่เป็นพุทธบูชาแล้วคือ พจนานุกรมพระไตรปิฎกบาลีเถรวาท จำนวน ๒๓ เล่ม ขนาด A4 หนากว่า ๒ หมื่นหน้า บรรจุคำศัพท์บาลี เป็นมหาพจนานุกรมบาลีเชิงวิเคราะห์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกบาลีเถรวาทนานาชาติ ไม่เคยมีชาติใดในโลกทำได้สำเร็จมาก่อน ความทราบถึงพระเนตรพระกรรณ ทรงมีพระบรมราชวินิจฉัย และทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ ตีพิมพ์เผยแพร่ ถวายมหาเถรสมาคม นำโดยสมเด็จพระสังฆราช ตลอดทั้งวัดและสำนักเรียนบาลีสนามหลวง ๑ พันอาราม และมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนพุทธศาสนาเถรวาท ทั่วประเทศ เป็นพุทธบูชา ธัมมบูชา สังฆบูชา เทศกาลวิสาขบูชา ปี ๒๕๖๕

และอีกชิ้นงานที่โดดเด่นหาคนทำได้ยาก คือจัดสร้าง คัมภีร์สัททสังคหะ ที่หายไปในประวัติศาสตร์ มีแต่รายชื่อ เป็นคัมภีร์บาลีเก่าแก่ลำดับที่ ๔ ของโลกต่อจากคัมภีร์กัจจายนะ คัมภีร์โมคคัลลานะ และคัมภร์สัททนีติ ที่หายาก ปริวรรตจากต้นฉบับบาลีอักษรพม่า รวมถึงยังคงค้นคว้าวิจัย คัมภีร์บาลีต่างๆ ในใบลานอักษรขอม อักษรพม่า ให้เป็นคัมภีร์บาลี ฉบับตัวเล่ม และฐานข้อมูลออนไลน์เพื่อการสืบค้นระดับประเทศ และระดับนานาชาติ จนถึงปี ๒๕๗๕ โดยลักษณะทำงานด้วยใจ รับใข้พระสงฆ์สามเณรเรียนบาลี และนักวิจัย นักวิชาการต่างๆ จะได้มีคู่มืออุปกรณ์ เป็นอุปการะแก่การค้นคว้าพระไตรปิฎกที่บันทึกเป็นภาษาบาลีสะดวก รวดเร็วกว่าเดิม  

รางวัลที่เคยได้รับ รางวัลเสาเสมาธรรมจักร ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ รางวัลเสาอโศกผู้นำศีลธรรม รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น และเข็มเกียรติคุณผู้บำเพ็ญประโยชน์แก่สังคม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย นอกจากนี้ยังได้รับรางวัลบทความวิจัยดีเด่นการประชุมวิจัยนานาชาติ จำนวนมาก