228. พระเจ้าอโสกแห่งกรุงสยาม

เป็น “ข้อเขียนที่เร็วที่สุด” เขียนในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เขียนเสร็จในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๓ วันเสร็จ ความหนา ๗๔ หน้า กระดาษ A4 งานเขียนเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี    “พระเจ้าอโสกแห่งกรุงสยาม” อุทิส ศิริวรรณ เขียน     “กฤษฎาภินิหารอันจะบดบังมิได้ของรัชกาลที่ ๓” ตอน ๑ “ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ประสบการณ์อันสืบเนื่องกับรัชกาลที่ ๓” เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก หลักสูตร Ph.D. & D.B.A. in Business Administration (International Program)  Charisma University, Providenciales, […]

227. สามเณร สมณะที่ถูกลืม

๒๒๗. กรณีศึกษาสามเณรในประวัติศาสตร์ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA เรียบเรียง สามเณร แปลตรงตัวว่า “เหล่ากอแห่งสมณะ” ถือเป็น “บรรพชิต” กล่าวคือ “นักบวช”  ในพุทธศาสนา นิกายเถรวาท  ซึ่งพบเห็นตามวัดวาอารามทั่วประเทศ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน ได้มีการสืบต่อสถานภาพ “สามเณร” ไม่ขาดสาย สามเณรรูปแรกในสมัยพุทธกาลคือ “สามเณรราหุล” ซึ่งเป็น “โอรสองค์เดียว” ของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งกาลต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในประเทศศรีลังกา คราวที่พุทธศาสนาประสบวิกฤต  ถูกทำลายจนไม่มีพระภิกษุหลงเหลืออยู่บนเกาะดังกล่าว แม้แต่รูปเดียว สามเณรได้มีบทบาทสำคัญในการธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่เอาไว้ได้ และแม้จะเป็นเด็ก เยาว์วัย สถานภาพในฐานะ […]

226. แนวคิดพระโพธิสัตว์

  “แนวคิดพระโพธิสัตว์” คอลัมน์ Get Idia 5.0 ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA หนังสือพิมพ์ “เส้นทางนักขาย” รายปักษ์ ฉบับวันที่ ๑-๑๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒    ทุกวันนี้ “ฝรั่ง” หันกลับมาสนใจ “แนวคิด” แบบตะวันออก ทฤษฎีผู้นำทางตะวันออกหลายทฤษฎี ได้ถูกเรียนรู้และนำไปใช้เป็นอันมาก   แนวคิด “พระโพธิสัตว์” ผมว่าเป็นแนวคิดทันสมัย และน่าสนใจ แม้โลกในยุคโลกาภิวัตน์ จะย่นและย่อลงในลักษณะ “โลกไร้พรมแดน” กอปรกับกระแส “เทคโนโลยีทันสมัย” ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้นำในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก วันนี้ ผมขอนำเสนอแนวคิด […]

225. ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๒

๒.๕.๒๕๖๒ ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๒ ตอนจบ  อุทิส ศิริวรรณ เขียน ที่มาจาก คัมภีร์ฉางต่วนจิง  ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์รัฐประศาสนศาสตร์ การเมือง การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินแบบจีน ผู้แต่งได้แบ่ง “ประเภท” ของ “ขุนนางดี” เอาไว้ ๖ ประเภท ๑. ขุนนางราชครู ๒. ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ ๓. ขุนนางจงรักภักดี  ๔. ขุนนางชาญฉลาด ๕. ขุนนางสุจริต ๖. ขุนนางซื่อตรง ส่วน “ขุนนางเลว” คัมภีร์ “ฉางต่วนจิง” ก็จัดแบ่งเอาไว้เป็น ๖ ประเภทเช่นกัน ๑. ขุนนางกะล่อน ๒. ขุนนางสอพลอ ๓. ขุนนางเพ็ดทูล ๔. ขุนนางโฉดชาติ ๕. ขุนนางปล้นชาติ ๖. ขุนนางล้างชาติ ยุคนี้ เป็นยุคที่ […]

224. การบริหารรัฐกิจแบบจีน : ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๑

๒๕.๔.๒๕๖๒ ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๑  ที่มาจาก คัมภีร์ฉางต่วนจิง  ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์รัฐประศาสนศาสตร์ การเมือง การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินแบบจีน ผู้แต่งได้แบ่ง “ประเภท” ของ “ขุนนางดี” เอาไว้ ๖ ประเภท ๑. ขุนนางราชครู ๒. ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ ๓. ขุนนางจงรักภักดี  ๔. ขุนนางชาญฉลาด ๕. ขุนนางสุจริต ๖. ขุนนางซื่อตรง ส่วน “ขุนนางเลว” คัมภีร์ “ฉางต่วนจิง” ก็จัดแบ่งเอาไว้เป็น ๖ ประเภทเช่นกัน ๑. ขุนนางกะล่อน ๒. ขุนนางสอพลอ ๓. ขุนนางเพ็ดทูล ๔. ขุนนางโฉดชาติ ๕. ขุนนางปล้นชาติ ๖. ขุนนางล้างชาติ ยุคนี้ เป็นยุคที่ “บ้านเมือง” ระส่ำระสายมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวจริงๆ […]

223. สังสารวัฏฏ์

  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม “สังสารวัฏฏ์” อุทิส ศิริวรรณ หลายครั้ง เชื่อว่าหลายๆ คน สงสัยว่า คนทำชั่วได้ดีมีที่ไหน คนทำดีได้ชั่วมีถมไป ผมเองได้ศึกษา “กฎแห่งกรรม” จนได้ “ข้อค้นพบ” อย่างหนึ่งว่า โลกเราที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป การเวียนว่ายตายเกิดของ คนและสัตว์ทั้งหลาย พระบาลีเรียกว่า “สังสารวัฏฏะ” มาจากคำ ๒ คำสมาสกัน คือคำว่า สังสาร+วัฏฏะ   คำว่า “สังสาร” แปลว่าการท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีจุดจบ ไม่รู้ว่าเบื้องต้นเบื้องปลาย จะเป็นอย่างไร ส่วนคำว่า “วัฏฏะ” แปลว่า การหมุนเวียนไปมาใน “สังสาร” คือภพภูมิต่างๆ อันประกอบด้วย สุคติภูมิ และทุคติภูมิ   สังสารวัฏฏ์ การเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ แบ่งออกได้เป็น ๒ ประการ กล่าวคือโดยสภาวธรรม และโดยการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ […]

222. เล่าเรื่อง “พระบาลีศึกษา” “อสฺสุสุตฺตํ”

  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เล่าเรื่อง “พระบาลีศึกษา” “อสฺสุสุตฺตํ” ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ——   ผมพยายาม “คิดค้น” คือ “ค้นคว้า” “ตรวจสอบ” “ตรวจทาน” “ชำระ” และ “เปรียบเทียบ” “เทียบเคียง” พระบาลี ระดับต่างๆ ทั้งแบบสากลนิยมคือ “พระบาลีอักษรโรมัน” เชื่อมโยงกับ “พระบาลีอักษรไทย” พระไตรปิฎกฉบับหลวง “พระบาลีแปลเป็นไทย” พระไตรปิฎกฉบับหลวง พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ   สอบทานกับ “อรรถกถาฉบับบาลีอักษรโรมัน” “อรรถกถาฉบับบาลีอักษรไทย” “อรรถกถาฉบับบาลีแปลเป็นไทย”   เฉพาะ “อัสสสูตร” พระไตรปิฎกฉบับหลวง เป็นเล่มที่ ๑๖ แต่ถ้าเป็นหลักธัมมะหมวด “พระสุตตันตปิฎก” ก็เป็นเล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค หน้าที่ ๒๑๓-๒๑๔   เป็น “ตัวอย่าง” […]

221. สัจจกิริยา

221. สัจจกิริยา  คอลัมน์   How to Heng  9 กุมภาพันธ์ 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ตอนว่าด้วย “สัจจกิริยา ” “สัจจกิริยา” แปลตรงตัวว่า การทำความจริงคือการกล่าวคำสัตย์เพื่อรักษาตนและผู้อื่น ในห้วงเวลานี้ ผมกำลังสนใจค้นคว้าวิจัย “องค์ความรู้พุทธศาสตร์” เพื่อบูรณาการและปรับใช้กับศาสตร์การตัดสินใจสมัยใหม่ที่ทันสมัย อย่างศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการ ศาสตร์ว่าด้วยการตัดสินใจ และศาสตร์ว่าด้วยการลงทุนเป็นต้น ผลการวิจัยโดยรวบรวมเอกสาร ผมได้ข้อค้นพบว่า […]

220. อย่ายอมแพ้

220. อย่ายอมแพ้  คอลัมน์   How to Heng  23 มกราคม 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ตอนว่าด้วย “อย่ายอมแพ้” ผมสังเกตว่า คนที่จะเฮง จะร่ำ จะรวย ต้อง “กล้า” ที่จะ  “เปลี่ยน” ทัศนคติ และ “เปลี่ยน” ความคิด โดยมีเป้าหมายเพียงแค่คำๆ เดียวคือ “อย่ายอมแพ้” […]

219. กุญแจไขประตูทองคำ

219. กุญแจไขประตูทองคำ คอลัมน์   How to Heng  7 มกราคม 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ตอนว่าด้วย “กุญแจไขประตูทองคำ” เท่าที่สังเกต  การเสริมดวง เสริมบารมี ที่ได้ผลดีที่สุด คือ “เสริมดวงและหนุนดวงด้วยความคิด” จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตที่สั่งกายได้ มีคำเรียกแทนกันคือ  จิต มโน วิญญาณ จิต […]

1 2 3 4 5 26