226. แนวคิดพระโพธิสัตว์

  “แนวคิดพระโพธิสัตว์” คอลัมน์ Get Idia 5.0 ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA หนังสือพิมพ์ “เส้นทางนักขาย” รายปักษ์ ฉบับวันที่ ๑-๑๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒    ทุกวันนี้ “ฝรั่ง” หันกลับมาสนใจ “แนวคิด” แบบตะวันออก ทฤษฎีผู้นำทางตะวันออกหลายทฤษฎี ได้ถูกเรียนรู้และนำไปใช้เป็นอันมาก   แนวคิด “พระโพธิสัตว์” ผมว่าเป็นแนวคิดทันสมัย และน่าสนใจ แม้โลกในยุคโลกาภิวัตน์ จะย่นและย่อลงในลักษณะ “โลกไร้พรมแดน” กอปรกับกระแส “เทคโนโลยีทันสมัย” ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้นำในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก วันนี้ ผมขอนำเสนอแนวคิด […]

225. ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๒

๒.๕.๒๕๖๒ ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๒ ตอนจบ  อุทิส ศิริวรรณ เขียน ที่มาจาก คัมภีร์ฉางต่วนจิง  ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์รัฐประศาสนศาสตร์ การเมือง การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินแบบจีน ผู้แต่งได้แบ่ง “ประเภท” ของ “ขุนนางดี” เอาไว้ ๖ ประเภท ๑. ขุนนางราชครู ๒. ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ ๓. ขุนนางจงรักภักดี  ๔. ขุนนางชาญฉลาด ๕. ขุนนางสุจริต ๖. ขุนนางซื่อตรง ส่วน “ขุนนางเลว” คัมภีร์ “ฉางต่วนจิง” ก็จัดแบ่งเอาไว้เป็น ๖ ประเภทเช่นกัน ๑. ขุนนางกะล่อน ๒. ขุนนางสอพลอ ๓. ขุนนางเพ็ดทูล ๔. ขุนนางโฉดชาติ ๕. ขุนนางปล้นชาติ ๖. ขุนนางล้างชาติ ยุคนี้ เป็นยุคที่ […]

224. การบริหารรัฐกิจแบบจีน : ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๑

๒๕.๔.๒๕๖๒ ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๑  ที่มาจาก คัมภีร์ฉางต่วนจิง  ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์รัฐประศาสนศาสตร์ การเมือง การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินแบบจีน ผู้แต่งได้แบ่ง “ประเภท” ของ “ขุนนางดี” เอาไว้ ๖ ประเภท ๑. ขุนนางราชครู ๒. ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ ๓. ขุนนางจงรักภักดี  ๔. ขุนนางชาญฉลาด ๕. ขุนนางสุจริต ๖. ขุนนางซื่อตรง ส่วน “ขุนนางเลว” คัมภีร์ “ฉางต่วนจิง” ก็จัดแบ่งเอาไว้เป็น ๖ ประเภทเช่นกัน ๑. ขุนนางกะล่อน ๒. ขุนนางสอพลอ ๓. ขุนนางเพ็ดทูล ๔. ขุนนางโฉดชาติ ๕. ขุนนางปล้นชาติ ๖. ขุนนางล้างชาติ ยุคนี้ เป็นยุคที่ “บ้านเมือง” ระส่ำระสายมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวจริงๆ […]

223. สังสารวัฏฏ์

  ๒๔ เมษายน ๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม “สังสารวัฏฏ์” อุทิส ศิริวรรณ หลายครั้ง เชื่อว่าหลายๆ คน สงสัยว่า คนทำชั่วได้ดีมีที่ไหน คนทำดีได้ชั่วมีถมไป ผมเองได้ศึกษา “กฎแห่งกรรม” จนได้ “ข้อค้นพบ” อย่างหนึ่งว่า โลกเราที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป การเวียนว่ายตายเกิดของ คนและสัตว์ทั้งหลาย พระบาลีเรียกว่า “สังสารวัฏฏะ” มาจากคำ ๒ คำสมาสกัน คือคำว่า สังสาร+วัฏฏะ   คำว่า “สังสาร” แปลว่าการท่องเที่ยวไปในภพภูมิต่างๆ โดยไม่มีที่สิ้นสุด ไม่มีจุดจบ ไม่รู้ว่าเบื้องต้นเบื้องปลาย จะเป็นอย่างไร ส่วนคำว่า “วัฏฏะ” แปลว่า การหมุนเวียนไปมาใน “สังสาร” คือภพภูมิต่างๆ อันประกอบด้วย สุคติภูมิ และทุคติภูมิ   สังสารวัฏฏ์ การเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ แบ่งออกได้เป็น ๒ ประการ กล่าวคือโดยสภาวธรรม และโดยการเวียนว่ายตายเกิดในภพภูมิต่างๆ […]

222. เล่าเรื่อง “พระบาลีศึกษา” “อสฺสุสุตฺตํ”

  ๒๓ เมษายน ๒๕๖๒ เล่าเรื่อง “พระบาลีศึกษา” “อสฺสุสุตฺตํ” ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ——   ผมพยายาม “คิดค้น” คือ “ค้นคว้า” “ตรวจสอบ” “ตรวจทาน” “ชำระ” และ “เปรียบเทียบ” “เทียบเคียง” พระบาลี ระดับต่างๆ ทั้งแบบสากลนิยมคือ “พระบาลีอักษรโรมัน” เชื่อมโยงกับ “พระบาลีอักษรไทย” พระไตรปิฎกฉบับหลวง “พระบาลีแปลเป็นไทย” พระไตรปิฎกฉบับหลวง พระไตรปิฎกฉบับมหาจุฬาฯ   สอบทานกับ “อรรถกถาฉบับบาลีอักษรโรมัน” “อรรถกถาฉบับบาลีอักษรไทย” “อรรถกถาฉบับบาลีแปลเป็นไทย”   เฉพาะ “อัสสสูตร” พระไตรปิฎกฉบับหลวง เป็นเล่มที่ ๑๖ แต่ถ้าเป็นหลักธัมมะหมวด “พระสุตตันตปิฎก” ก็เป็นเล่มที่ ๘ สังยุตตนิกาย นิทานวรรค หน้าที่ ๒๑๓-๒๑๔   เป็น “ตัวอย่าง” […]

221. สัจจกิริยา

221. สัจจกิริยา  คอลัมน์   How to Heng  9 กุมภาพันธ์ 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ตอนว่าด้วย “สัจจกิริยา ” “สัจจกิริยา” แปลตรงตัวว่า การทำความจริงคือการกล่าวคำสัตย์เพื่อรักษาตนและผู้อื่น ในห้วงเวลานี้ ผมกำลังสนใจค้นคว้าวิจัย “องค์ความรู้พุทธศาสตร์” เพื่อบูรณาการและปรับใช้กับศาสตร์การตัดสินใจสมัยใหม่ที่ทันสมัย อย่างศาสตร์ว่าด้วยการบริหารจัดการ ศาสตร์ว่าด้วยการตัดสินใจ และศาสตร์ว่าด้วยการลงทุนเป็นต้น ผลการวิจัยโดยรวบรวมเอกสาร ผมได้ข้อค้นพบว่า […]

220. อย่ายอมแพ้

220. อย่ายอมแพ้  คอลัมน์   How to Heng  23 มกราคม 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ตอนว่าด้วย “อย่ายอมแพ้” ผมสังเกตว่า คนที่จะเฮง จะร่ำ จะรวย ต้อง “กล้า” ที่จะ  “เปลี่ยน” ทัศนคติ และ “เปลี่ยน” ความคิด โดยมีเป้าหมายเพียงแค่คำๆ เดียวคือ “อย่ายอมแพ้” […]

219. กุญแจไขประตูทองคำ

219. กุญแจไขประตูทองคำ คอลัมน์   How to Heng  7 มกราคม 2561  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ตอนว่าด้วย “กุญแจไขประตูทองคำ” เท่าที่สังเกต  การเสริมดวง เสริมบารมี ที่ได้ผลดีที่สุด คือ “เสริมดวงและหนุนดวงด้วยความคิด” จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว จิตที่สั่งกายได้ มีคำเรียกแทนกันคือ  จิต มโน วิญญาณ จิต […]

217. แรงอธิษฐาน กว่าร้าน 7-11 จะเปิดได้ครบ 10,000 สาขา

217. แรงอธิษฐาน กว่าร้าน 7-11 จะเปิดได้ครบ 10,000  สาขา  คอลัมน์   How to Heng  6 ธันวาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “แรงอธิษฐาน” เจ้าสัวธนินท์ เจียรวนนท์ เป็นตัวอย่างที่น่าศึกษา กรณีที่ใช้เวลานานถึง 30 ปี กว่าจะเปิดร้านและ ขยายสาขาร้าน 7-11 […]

218. เปลี่ยนแปลงโลก เริ่มต้นจากที่นอน

218. เปลี่ยนแปลงโลก เริ่มต้นจากที่นอน คอลัมน์   How to Heng  21 ธันวาคม 2560  “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน” โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  D.B.A. in Business Administration Program Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA     เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” แบบ “ทหารฝรั่ง” แนะนำให้เปิด “ยูทูบ” ฟัง จะได้อารมณ์และความรู้สึกคือ “พลังแห่งความหวัง” https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=pxBQLFLei70 พลอากาศเอก วิลเลียม แมคราเวน จากรัฐเท็กซัส เป็นผู้ซึ่งใช้เวลานานนับ 10 ปีศึกษากลยุทธ์ทางทหารอันยุ่งยากซับซ้อนที่จะ “ไล่ล่า” […]

1 2 3 4 5 6 26