30. หนังสือธรรมะ อ่านฟรี ดาวน์โหลดฟรี

ไฟล์ต่อไปนี้ เป็นไฟล์หนังสือธรรมะ
ผลงานนิพนธ์ ของสมเด็จพระญาณสังวร (ป.ธ.๙)และของนั
กปราชญ์ไทย แห่งศรีประจันต์ สุพรรณบุรี

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)
ป.ธ. ๙ (ขณะเป็นสามเณร) พธ.บ. (เกียรตินิยมอันดับ๑), ราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์

 

 

ธรรมะ  เป็นองค์ความรู้ที่ผู้ศึกษาต้องค่อยๆ อ่าน ค่อยๆ ทำความเข้าใจ แล้วจับหลัก จับประเด็นสำคัญ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการลด และควบคุม “ความทุกข์” และเพิ่มผลผลิตคือ “ความสุข”
โดยเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันความสุข แก่ตนเอง คนในครอบครัว ชุมชน และสังคม

 

แนะนำให้ดาวน์โหลดไปอ่านฟรี คลิกที่นี่

หนังสือธรรมะดีๆ ประกอบด้วย
๑. ทำอย่างไรจึงจะหายโกรธ (พระพรหมคุณาภรณ์
๒. วิธีสร้างบุญบารมี (สมเด็จพระญาณสังวร) ทรงนิพนธ์
๓. ความจริงแห่งชีวิต ช่วยให้ตายเร็ว และช่วยให้ตายดี
(พระพรหมคุณาภรณ์)
๔. คุณบิดามารดา สุดพรรณนามหาศาล

อีกเล่มคือ  “โอวาทสี่ของท่านเหลี่ยวฝาน”

หนังสือที่เจ้้าสัวเฉลียว อยู่วิทยา ผู้ก่อตั้ง “กระทิงแดง”  ใช้เป็น “คำสอน” ในครอบครัว “อยู่วิทยา”

http://www.druthit.com/uploads/files/leaofan.pdf

ขอให้อานิสงส์การอ่าน ช่วยทำให้ทุกท่าน ลด “ความเครียด” ลด “ความทุกข์” และเพิ่มผลผลิตคือ “ความสุข” สดใสกันถ้วนทั่ว

Comments

comments