213. อนุสาสนีปาฏิหาริย์

213. อนุสาสนีปาฏิหาริย์ “การบริการวิชาการสู่สังคมเป็นวิทยาทาน”  โดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา Ph.D.  &  DBA in Business Administration Charisma University, Providenciales, TC and  Apollos University, Great Falls, Montana, USA คอลัมน์   How to Heng หนังสือพิมพ์ “เส้นทางนักขาย”  11 ตุลาคม 2560 เพื่อนๆ นักขายครับ วันนี้จะนำเสนอ “ทฤษฎีเฮง” ในหัวข้อ “ปาฏิหาริย์” ที่คิด เชื่อ และทำตามแล้วจะบังเกิดผลตามมาคือ สำเร็จๆ  เฮงๆ  รวยๆ ในพระไตรปิฎก “ปาฏิหาริย์” แปลได้หลายนัย ในที่นี้จะระบุถึงเฉพาะ “การกระทำที่ให้บังเกิดผลเป็นอัศจรรย์” มีทั้งหมด 3 ข้อ […]

212. จริต ๖ กับคน Gen Y

จริต ๖ กับคนเจนวาย พิมพ์ครั้งแรก  วารสารทางเดิน กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๕๙ —————— อุทิส ศิริวรรณ* ————— *ป.ธ.๙, พ.ม., พธ.บ., ศษ.บ., อ.ม., MBA (USA), DIBA (USA) ศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอกปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ และโครงการปริญญาเอกทวิปริญญาสาขาบริหารธุรกิจ ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ เกาะทีซี สหราชอาณาจักร กับมหาวิทยาลัยอพอลโล เมืองฮันติงตันบีช รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา   ——————————   วลีว่า “คนคอหยักๆ ก็สักว่าคน” เป็นคำคมคาย ท้าทายการจัดการในศตวรรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะในยุคที่ “โลกปรับ” ชาววัดต้องลุกชึ้นมา “เปลี่ยนแปลง” ตนเองและคำสอนในพระพุทธศาสนาให้ทันสมัย ฉบับนี้ ผมขอวิเคราะห์เปรียบเทียบคน ๑๔ อารมณ์กับคน ๓ ยุคให้อ่านกันเพลินๆ จริต ๖ […]

211. โชคดี โชคร้าย

โชคดี โชคร้าย ดร. อุทิส ศิริวรรณ ศาสตราจารย์ประจำ  และผู้อำนวยการ  โครงการปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแคริสมา เมืองโพรวิเดนเชียลส์ สหราชอาณาจักร บทความวิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ใน หนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย รายปักษ์ ๑๖ – ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙   เพื่อนๆ นักขายครับ  นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก มีส่วนสัมพันธ์กับโชคดี และโชคร้าย อยากให้ชีวิตประสบพบแต่โชคดี และความสำเร็จ พระท่านจึงแนะนำไว้สั้นๆ ว่า ข้อแรก อย่าคบคนพาล ซึ่งในโลกยุคดิจิตอล คนพาล มีลักษณะ นิสัย อุปนิสัย พฤติกรรม บุคลิก อารมณ์ และความรู้สึก สลับซับซ้อนยิ่งกว่าที่เคยนิยามในอดีต ส่วนมากคนพาลคิดลบ คิดร้าย คิดเล็ก คิดน้อย มองคนในแง่ไม่ดี […]

208. ประโยคโบราณวิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖

๒๐๘. ประโยคโบราณ วิชาแปลมคธเป็นไทย ป.ธ. ๖   งานเพื่อบวรพระพุทศาสนา ในการสร้าง “ศาสนทายาท” สืบทอดคำสอนของพระพุทธเจ้าของผมคือ “การทำคู่มือ” สนับสนุนให้การเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี สะดวก และคล่องตัว เรียนได้ง่าย เรียนได้เร็ว เรียนได้ดีกว่าเดิม โดยที่คุณภาพและมาตรฐานการเรียน ยังคงอยู่ในระดับสูง และระดับเดิมเช่นเดียวกับเมื่อหลายร้อยปีก่อน   ผมภาคภูมิใจที่ได้ทำงาน “เพื่อพระพุทธศาสนา”  แม้คนจะไม่เห็น แต่เทวดาก็ย่อมจะเห็น “ผลงาน” ของผมเป็นที่ประจักษ์ด้านนี้ เอกสารแนบคือ “แนวการอ่าน” ทบทวนข้อสอบ ประโยคโบราณ ตติยสมนฺตปาสาทิกา สำหรับผู้เรียนบาลีชั้น ป.ธ. ๖ หรือ บาลีศึกษาปีที่ ๖ เชิญดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ไฟล์แนบนี้ Selected Pali_PG6_MagadhtoThai   สำหรับผู้จะสอบ ๑๐ ก.พ. ๒๕๕๙ นี้ ยังอ่านได้ทัน อนุโมทนาบุญกับทุกท่าน  สาธุ สาธุ ขอให้โชคดีสอบได้กันทุกท่านนะครับ    

206. บทความวิชาการพระพุทธศาสนา “ยุทธศาสตร์ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ”

บทวิเคราะห์เชิงลึก “ยุทธศาสตร์ในการบัญญัติพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติ” ฉบับ PDF click Download  ที่นี่ –> บทความวิชาการพระพุทธศาสนาFinal สถานที่   ระหว่างจาริกแสวงบุญ ณ บริเวณต้นพระศรีมหาโพธิ์ สถานที่ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พุทธคยา อินเดีย เมื่อ ๒,๕๐๐ ปีเศษ วิเคราะห์และนำเสนอโดย Prof.Dr. Uthit Siriwan* ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ* ป.ธ. ๙, พ.ม., พธ.บ. (มหาจุฬาฯ), ศษ.บ. (มสธ.), อ.ม. (ภาษาบาลี-สันสกฤต) จุฬาฯ, MBA (USA), DIBA (USA), PhD (UK) ตำแหน่งวิชาการและตำแหน่งบริหารด้านต่างๆ (ปรับปรุงล่าสุด ๑๒/๑๒/๒๕๕๘) ศาสตราจารย์ประจำ คณะบริหารธุรกิจ* Full Professor, Faculty of Business Charisma University, […]

205. Case Study: Social Entrepreneurship, Thailand, Xanthip Gold Brand

205. Case Study : Social Entrepreneurship, Thailand Xanthip Gold Brand http://www.xanthipgold.com **เชิญแนะนำบุคคลและกิจการที่น่ารู้จัก ผมยินดีสัมภาษณ์และนำมาเขียนเผยแพร่เป็น Case Study เป็น “วิทยาทาน” ฟรี   เงื่อนไข ๑. เป็นกิจการที่มีผลงานและผลสำเร็จต่อเนื่อง ๒. เป็นกิจกรรมที่ได้ทำคุณประโยชน์เพื่อสังคมและเศรษฐกิจเป็นรูปธรรม ๓. เจ้าของกิจการ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีน้ำใจช่วยเหลือส่วนรวม มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวนหนึ่ง และระดับหนึ่ง แนะนำได้ที่ e-mail:  druthit@druthit.com     ภาพ:  พันโทไพโรจน์ พนารินทร์ ผู้ก่อตั้ง ผลิตภัณฑ์ น้ำดื่มมังคุดสกัด ตราแซนทิพย์โกลด์ กับรางวัลความสำเร็จ รถเบนซ์สปอร์ต  3กฐ 5    ๗ ธันวาคม ๒๕๕๘   คนดี และกิจการที่น่ารู้จัก พันโทไพโรจน์ […]

204. ภาพกิจกรรม International Conference: Beijing Conference 2015

ประมวลภาพกิจกรรมเกี่ยวกับการวิจัยระดับนานาชาติที่ได้รับเกียรติให้ไปเป็นประธานมอบรางวัลนักวิจัยผู้มีผลงานวิจัยดีเด่น 5 ท่าน จาก 5 ประเทศ เป็นงานที่ “นักวิชาการจากมหาวิทยาลัยอเมริกา” แต่่ “เชื้อชาติและสัญชาติไทย” ได้รับเกียรติจากเวทีวิจัยระดับโลก ในฐานะนักวิจัยผู้มีผลงานตีพิมพ์ใน วารสารระดับนานาชาติต่อเนื่อง ให้เป็นผู้มอบรางวัล และได้รับเชิญให้พูดให้กำลังใจแก่นักวิจัยทั่วโลก   ผมเลือกที่จะนำเสนอ MF4s Model  ไว้ว่างๆ จะแปล “สุนทรพจน์” ให้ฟังกัน ตอนนี้ เชิญอ่านบทความวิจัยที่เป็นภาษาอังกฤษไปพลางๆ ก่อน ประสบการณ์ไปนำเสนอผลงานวิจัยทั้งที่ทำด้วยตนเอง ชักชวนทีมช่วยกันทำ ตั้งแต่สมัยเป็นนักวิจัยใหม่ๆ เมื่อสิบกว่าปีก่อน สั่งสมประสบการณ์วิจัยเรื่อยมา จนถึงวันที่ได้รับเกียรติให้เป็นประธานผู้ทรงคุณวุฒิและได้รับเกียรติเชิญให้เป็นผู้มอบรางวัลแด่นักวิจัยจากทั่วทุกมุมโลก มีแง่คิดเล็กๆ น้อยๆ ที่อยากฝากถึงนักวิจัยชาวไทยทุกท่านดังนี้ ๑. ภาษาอังกฤษ เป็นข้อบังคับหลัก โดยเฉพาะภาษาเขียนที่ต้องผ่านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ผู้ที่คิดจะทำผลงานวิชาการระดับ ผศ, รศ, ศ ไม่ว่าจะในหรือต่างประเทศ ต้องวางแผน วางระบบ และบริหารจัดการโครงการวิจัยให้อยู่ “เหนือ” เกณฑ์คุณภาพและมาตรฐานทางวิชาการ ๒. ภาษาอังกฤษ ในแง่ภาษาพูด ไม่ต้องตกอกตกใจ หรือวิตกกังวลประเด็นนี้มาก สังเกตดูได้จากเวทียูเอ็น […]

203. Know Who & Know How ลาว

Know Who & Know How ลาว   สถานที่ :  อนุสาวรีย์ ประธานาธิบดี อับราฮัม ลินคอล์น กรุงวอชิงตันดีซี สหรัฐอเมริกา ศาสตราจารย์  ดร. อุทิส  ศิริวรรณ เขียน 26 พฤศจิกายน 2558 “คนอเมริกันที่เดินทางไปต่างประเทศครั้งแรก จะรู้สึกช็อกเมื่อรู้ว่า ถึงแม้ว่าอะไรๆจะก้าวหน้ากว่าเมื่อ 30 ปีที่แล้ว แต่คนต่างชาติก็ยังคงพูดภาษาต่างชาติเหมือนเดิม” เดฟ แบร์รี, หนังสือ “ทำน้อยแต่รวยมาก” แม้ว่าผมจะเดินทางต่างประเทศค่อนข้างบ่อย เนื่องจากงานส่วนใหญ่ในชีวิต เกี่ยวข้องกับต่างประเทศ แต่การเดินทางไปเยือนอีสานและลาว เกิดขึ้นน้อยครั้งมากในชีวิต และรู้จักลาวน้อยมาก สัปดาห์นี้ เมื่อกระแสโลกาภิวัตน์กับกระแสอาเซียนมาเยือน ผมเลยมีภารกิจสำคัญไปเจรจาการค้ากับกลุ่มนักธุรกิจในลาว โดยใช้เส้นทางบิน กรุงเทพฯ-อุดรธานี และต่อรถอีก 2 ชั่วโมงไปเยือนนครเวียงจันทน์ ลาววันนี้ ไม่ไกล สามารถเดินทางไปกลับได้ภายในวันเดียว เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและทำได้จริง ! เมื่อพรมแดนอาเซียนเปิด การค้าชายแดนคึกคัก คนไทยคนลาวจะค้าขายกันระเบิดระเบ้อ […]

1 2 3 4 5 24