วิทยานิพนธ์ บริหารธุรกิจ การจัดการ การตลาด

รวมงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ภาคนิพนธ์ สารนิพนธ์ ระดับปริญญาโท/เอก ที่อาจารย์อุทิส ศิริวรรณ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาควบคุมการทำวิทยานิพนธ์/ภาคนิพนธ์/สารนิพนธ์ ฉบับเต็ม ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิก และดาวน์โหลดได้ วันละ ๖ ฉบับ ที่เว็บไซต์ http://tdc.thailis.or.th รวมรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ ที่อาจารย์อุทิส ศิริวรรณ เป็นที่ปรึกษา คลิกดาวน์โหลดรายชื่อหัวข้อวิทยานิพนธ์ได้ที่นี่ บทคัดย่อ ผลงานวิจัยลำดับที่ ๑ อาจารย์ที่ปรึกษา   ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ   Title กระบวนการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งของธุรกิจขนาดย่อมประเภทเครื่องใช้ไฟฟ้า Title Alternative Location Decision Process of Small Business in Electrical Appliance Firm Creator Name: สมใจ คิดรุ่งเรือง Subject keyword: เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน ; การตัดสินใจ ; ธุรกิจขนาดย่อม ; […]