14.พุทธชยันตี

ข้อคิดดีๆ สำหรับนักธุรกิจ SMEs
คนที่ทำธุรกิจ จะมีอยู่  ๒  อย่าง     คือ   พบความสำเร็จ   และ กำลังจะสำเร็จ

คนที่ไม่ทำธุรกิจ จะมีอยู่  ๒  อย่าง คือ     สูญเสียโอกาส  และ  ล้มเหลวในชีวิต

คนที่ รวย  คิด …….ลงมือ ทำ  ทำตามคนรวยทำ

คนฝันรวย  คิด ……..ไม่ลงมือทำ  จน  โทษวาสนา   ทำตามคนจนทำ

คนส่วนใหญ่ฝันที่อยากจะรวย   ไม่ยอมทำงาน กล่าวโทษฟ้าดิน แต่ไม่ยอมโทษตัวเอง

 

พุทธชยันตี

   ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

วันพุธที่  2 มิถุนายน 2555

 

ห้วงเวลานี้ ชาวพุทธทั่วโลก กำลังเฉลิมฉลอง ๒,๖๐๐ ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

พระพุทธเจ้า มีคำสอนที่ “ยอดเยี่ยม” โดดเด่น โดยเฉพาะ “วิถีแห่งชัยชนะ”

อยากชนะยั่งยืน ต้องนำหลักธรรมคำสอนของพระองค์มาปฏิบัติให้มากๆ

ยกตัวอย่างคำสอน  “ทางสายกลาง”  หรือ “มัชฌิมาปฏิปทา” ที่สอนว่า แนวทางแรก อย่าทรมานตัวเอง อดข้าว อดน้ำ อดอาหารให้ลำบาก และแนวทางที่ 2 อย่าหมกมุ่นในความอยากได้ใคร่ดี อยากมีอยากเป็น จนติดในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้ว ไม่สนใจฟังธรรม ปล่อยตัวปล่อยใจให้ฟุ้งไปกับกองกิเลส

2 แนวทางนี้พระพุทธเจ้าได้ทดลองและมีประสบการณ์มาหมดแล้วเห็นว่ามิใช่แนวทาง ที่ทำให้รู้แจ้งเห็นจริง ในท้ายที่สุดได้ทรงค้นพบ “อริยสัจ” หรือความจริงอันประเสริฐด้วยตัวเอง

อริยสัจ 4 คือ ทุกข์ยากลำบากที่ชีวิตต้องเผชิญความไม่สบายกายไม่สบายใจ เป็นเดือด เป็นร้อน วิตก กังวล ฟุ้งซ่านตลอดเวลา สมุทัย สาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ นิโรธ การดับทุกข์ และนิโรธคามินีปฏิปทา แนวทางที่ทำให้เดินทางไปถึงความระงับดับไปแห่งทุกข์ต่างๆ โดยใช้ “ศีล สมาธิ ปัญญา” ในการจัดการ

ศีล จะรู้ว่าทุกข์กายทุกข์ใจคืออะไรต้องใช้ศีลคือความสงบ เยือกเย็น เย็นกาย เย็นใจตรวจสอบ

จะต้องฝึกใจให้นิ่งสงบเป็นสมาธิ ไม่คิดฟุ้งซ่าน คิดนั่นคิดนี่ ต้องฝึกจิตด้วยสมถกรรมฐาน การกำหนดลมหายใจ และวิปัสสนากรรมฐาน การกำหนดรู้ทุกข์ในร่างกาย อารมณ์ความรู้สึก สิ่งที่คิด และพิจารณาธรรมะ

กล่าวสำหรับสมาธิโดยย่อแบ่งออกได้เป็น 3 ขั้น ขั้นแรก ขณิกสมาธิ จิตนิ่งเป็นช่วงเวลา ขั้นที่ 2 อุปจารสมาธิ จิตนิ่งเกือบแน่วแน่ และขั้นสุดท้าย อัปปนาสมาธิ จิตเป็น 1 นิ่ง ใส สะอาด สงบ  สว่าง

ส่วนปัญญา แบ่งออกได้เป็น 3 คือ สุตมยปัญญา ปัญญาเกิดจากการรับฟัง จินตามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการใช้ความคิด และภาวนามยปัญญา ปัญญาเกิดจากการภาวนา คิดทบทวน

เมื่อใช้ปัญญาแล้ว จะเกิดแนวทางที่ถูกต้อง เดินมาได้ถูกทางนั่นคือ เส้นทาง 8 สาย หรือมรรค 8

เส้นทางที่ 1 สัมมาทิฐิ เห็นอริยสัจ 4 ในแนวทางที่ถูกต้องว่าทุกข์คืออะไร? เป็นต้น

เส้นทางที่ 2 สัมมาสังกัปปะ นึก ดำริ ตรึก ปรารภนิพพานเป็นหลักเพื่อมุ่งดับทุกข์ดับร้อน

เส้นทางที่ 3 สัมมาวาจา พูดจริง พูดอ่อนหวาน พูดเรื่องดีๆ มีประโยชน์แก่คนฟัง

เส้นทางที่ 4 สัมมากัมมันตะ ทำงานที่ถูกต้อง เช่น เลี้ยงดูพ่อแม่ ทำงานที่เป็นประโยชน์แก่สังคม

เส้นทางที่ 5 สัมมาอาชีวะ  ทำมาหากินด้วยอาชีพสุจริต ไม่คดโกง ฉ้อฉล ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน คิดถึงอกเขาอกเรา ไม่เบียดเบียนใคร

เส้นทางที่ 6 สัมมาวายามะ พยายามไม่คิดทำบาป บาปที่เคยทำก็เลิกทำ เริ่มต้นทำบุญ บุญที่ทำแล้วก็ทำให้กองใหญ่กองโตขึ้นเรื่อยๆ

เส้นทางที่ 7 สัมมาสติ ระลึกได้ถูกต้องโดยเฉพาะตามดูร่างกาย อารมณ์ ความคิด และธรรมะ

เส้นทางที่ 8 สัมมาสมาธิ กำหนดใจให้นิ่ง สงบ ไม่วอกแวกกับอารมณ์และกิเลสต่างๆ

เนื่องในพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งพระพุทธเจ้า เรื่องต่างๆ ข้างต้นคงทำให้ “คลิก” ได้ไม่ยาก

Comments

comments