ตำราที่แต่ง/แปล/รวบรวม/เรียบเรียง

ผลงานตำราทีตีพิมพ์เผยแพร่มีหลายแนว ๑. สาขาการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ๒. สาขาบริหารธุรกิจ การตลาด การจัดการ ระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี/โท/เอก) ๓. สาขาการฝึกอบรม ระดับประกาศนียบัตร ตำราที่ตีพิมพ์เผยแพร่เพื่อการศึกษาพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ “การธำรงรักษาพุทธวจนะด้วยภาษาบาลี” ผลผลิต: ได้ตำราช่วยเรียนภาษาบาลีระดับ ประโยค ๑-๒ ป.ธ. ๓ ช่วยให้การเรียนภาษาบาลีจาก “ยาก” กลายเป็น “ง่าย” ที่เห็นเป็นรูปธรรมคือพระภิกษุสามเณรวัดต่างๆ ทั่วประเทศ เหนือ-อีสาน-กลาง-ใต้ ต่างได้ “ประโยชน์” จากการแปลภาษาบาลีที่ยากแสนยาก กลายเป็น “สะดวก รวดเร็ว” แต่ “ไม่ง่าย” ภาษาบาลี คือ “ภาษาเทพ” “ภาษาคนชั้นสูง” “ภาษาของคนมีบุญ มีวาสนา” ใครบุญไม่ถึง วาสนาไม่ถึง ก็เรียนไม่ได้ ผลลัพธ์: มีผู้สอบภาษาบาลีระดับต่างๆ ได้จำนวน “หลายหมื่นรูป” ในรอบ 20 ปีเศษที่ผ่านมา เพราะใช้ตำราชุดนี้ ผลกระทบ: ทางด้านเศรษฐกิจ ช่วยยกระดับ […]