162. ประวัติและผลงานด้านวิทยาการวิจัย ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

ประวัติและผลงานด้านบทความ วิชาการ และวิทยาการวิจัย

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

update ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒

สถานที่ : เมืองบอสตัน สหรัฐอเมริกา
ถ่ายเมื่อ: พฤษภาคม ๒๕๖๑

——————

ต้องการเชิญบรรยาย ฝึกอบรม สัมมนา เชิญเป็นกรรมการสอบภายนอก กรรมการอ่านประเมินผลงานบทความวิชาการที่เสนอเพื่อตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการว่าด้วยการวิจัย
หรือเป็นกรรมการสอบงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา

ท่านสามารถติดต่อได้ทางอีเมล์
druthit@druthit.com

ประวัติการศึกษาทั่วไป
พ.ศ. ๒๕๓๓
เป็นคนไทย “คนแรก” ที่สำเร็จปริญญาตรีพร้อมกัน ๓ สาขาในปีเดียวกัน ขณะเป็นสามเณร
เปรียญธรรม ๙ ประโยค สำนักเรียนวัดราชบุรณะ กรุงเทพมหานคร
พุทธศาสตรบัณฑิต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
ศึกษาศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

เนื่องจากสอบได้เปรียญธรรม ๙ ประโยค ขณะเป็นสามเณร
ความทราบถึงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จึงได้รับพระมหากรุณาธิคุณ โปรดพระราชทานให้รับการ “อุปสมบท” เป็น “นาคหลวง”
ในพระบรมราชูปถัมภ์ ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง
เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๕๓๓ โดยมีสมเด็จพระธีรญาณมุนี (ธีร์ ปุณฺณโก ป.ธ. ๙)
วัดปทุมคงคา เป็นสมเด็จพระอุปัชฌาย์ สมเด็จพระมหาธีราจารย์ (นิยม ฐานิสฺสโร ป.ธ. ๙)
วัดชนะสงคราม เป็นสมเด็จพระกรรมวาจาจารย์ และสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ (่ช่วง วรปุญฺโญ ป.ธ. ๙)
วัดปากน้ำ เป็นสมเด็จพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายาว่า “อุทิตเมธี”

เป็น “สามเณรเปรียญธรรม ๙ ประโยค” ลำดับที่ ๓๖ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์
ลาสิกขาไปเรียนต่อที่สหรัฐอเมริกา ในปี ๒๕๓๖ โดยเปลี่ยนสาขาไปร่ำเรียนทางบริหารธุรกิจ

พ.ศ. ๒๕๓๖
อักษรศาสตรมหาบัณฑิต เอกภาษาบาลี-สันสกฤต คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พ.ศ. ๒๕๓๙
MBA in Finance & Insurance, The College of Insurance, New York City, New York, USA

พ.ศ. ๒๕๔๔
Doctor of International Business Administration (DIBA),
Nova Southeastern University, Fort Lauderdale, Florida USA

การศึกษาเชิงลึกเน้นเฉพาะภาษาอังกฤษแบบอเมริกัน (American English)
TOEFL
TESOL
GMAT
GRE
Advanced Academic English Vocaburary
Advanced Academic Writing
ESL (Highest Level)

การศึกษาเชิงลึกเน้นเฉพาะสถิติชั้นสูงและวิทยาการวิจัยชั้นสูง
SPSS Program
LISREL Program
AMOS Program
Structural Equation Modelling (SEM)
Advanced Quantitative Analysis
Advanced Qualitative Analysis

 

ประสบการณ์ให้คำปรึกษาและการทำงานเกี่ยวกับวิทยาการวิจัย
การวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพระดับนานาชาติ
การเขียนบทความวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพระดับนานาชาติ
การนำเสนอผลงานวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพระดับนานาชาติ
การทำวรรณกรรมทบทวนระดับนานาชาติทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
การเขียนตำราวิชาการด้านบริหารธุรกิจ
การเขียนตำราและงานวิจัยเกี่ยวกับภาษาบาลีและสันสกฤต
การจัดทำวารสารวิจัยที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับระดับประเทศและนานาชาติ
การเป็นกรรมการและประธานการนำเสนอผลงานวิจัยด้านบริหารธุรกิจระดับนานาชาติ
การให้คำปรึกษาการเขียนสารนิพนธ์-วิทยานิพนธ์-ดุษฎีนิพนธ์ระดับปริญญาโทและปริญญาเอกหลักสูตรบริหารธุรกิจในประเทศและนานาชาติ

 

ตำแหน่งทางวิชาการและการบริหารล่าสุด

พ.ศ. ๒๕๖๒

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกด้านการวิจัยระดับนานาชาติ
โครงการปริญญาเอก หลักสูตรครุศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาพุทธบริหารการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วังน้อย พระนครศรีอยุธยา

Full Professor
Faculty of Business,
Charisma University, Providenciales, Turks & Caicos

Director of DBA & PhD Program in Business Administration
Charisma University, Providenciales, Turks & Caicos & Apollos University, Great Falls, Montana, USA

Committee & Reviewer
NCST-CRU 2019: The 2nd National Conference on Science and Technology, Chandrakasem Rajabhat University 2019

ผลงานด้านการเขียนบทความวิจัย และบทความวิชาการ
มีผลงานบทความวิชาการและบทความวิจัยเกินกว่า 1 พันชิ้นตีพิมพ์ต่อเนื่องและสม่ำเสมอทั้งในและต่างประเทศ

ผลงานบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในประเทศ
อุทิส ศิริวรรณ. ๒๕๖๑. สถานการณ์พุทธศาสนาในโลกตะวันตก. วารสารธรรมธารา.
https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160787

บทความวิชาการด้านการวิจัย การจัดการ การตลาด บริหารธุรกิจ และธุรกิจระหว่างประเทศ
คอลัมน์ How to Win เผยแพร่ประจำผ่านหนังสือพิมพ์เชียงใหม่ธุรกิจ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๕๙

คอลัมน์ How to เฮง เผยแพร่ประจำผ่านหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ตั้งแต่ปี ๒๕๕๐-๒๕๖๑

คอลัมน์ Idea 5.0 เผยแพร่ประจำผ่านหนังสือพิมพ์เส้นทางนักขาย ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑-ปัจจุบัน

คอลัมน์ “ข้ออรรถ ข้อธรรม” เผยแพร่ประจำผ่าน Facebook ตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ – ปัจจุบัน

https://www.facebook.com/profile.php?id=100010745317659

 

ผลงานบทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในต่างประเทศ และนำเสนอผลงานวิจัยการประชุมสัมมนานานาชาติ 

Paper Published in International Journals

Siriwan, Uthit Et Al. 2019.Digital Age Transformational Model in ASEAN. Harvard & MIT 2019 | IJAS Conference Program. Boston, Massachusetts.

Siriwan, Uthit Et Al. 2019.CAUSAL RELATIONSHIPS AMONG TECHNOLOGY DISRUPTION, BUDDHIST TEACHING DISRUPTION AND MEDITATION DISRUPTION TOWARD DIGITAL AGE ADAPTATION.  Harvard & MIT 2019 | IJAS Conference Program. Boston, Massachusetts.

Siriwan Uthit Et Al. 2019. BUDDHIST-BASED LEADERSHIP INDICATORS FOR ADMINISTRATORS.  Harvard & MIT 2019 | IJAS Conference Program. Boston, Massachusetts.

Siriwan, Uthit Et Al. 2018.PERFORMANCE MANAGEMENT OF BUDDHIST SCHOOLS IN THAILAND: AN EMPIRICAL STUDY USING STRUCTURAL EQUATION MODELING. International Journal of Business Research, 18(3), 103-114.

Siriwan, Uthit Et Al. 2016. Rectangularisation Issues in Health Economics & Insurance: Measures and Mitigations. Journal of Applied Mathematics and
Physics 4(7), 1327-1335.

Siriwan, Uthit Et Al. 2015. A Confirmatory Factor Analysis of the Emotional Quotient Management Model. International Journal of Arts and Sciences,
8(4), 303-318.

Siriwan, Uthit Et Al. 2015. Professional Attitudes towards Mental Illness: Testing the Contact Hypothesis among Nurses of Ethnic Anglo and Chinese
Australian Backgrounds. Open Journal of Social Sciences , 3 (7): 130-138.

Siriwan, Uthit Et Al..2014. Key Factors for Successful Entrepreneurship in Thailand. Open Journal of Social Sciences, 2(9): 116-121.

Siriwan, Uthit Et Al.2013. The Causal Relationship between the Factors of Genius Triangle and Shape of Genius Triangle
Affecting the Success of Small and Medium Enterprises in Thailand. International Journal of Business and Management
Studies, 2(2): 275-300.

Siriwan, Uthit Et Al. 2012. The Management of Small and Medium Enterprises to Achieve Competitive Advantages in Northern Thailand.
International Journal of Arts and Sciences, 6(1) 147-157. International Conferences

Siriwan Uthit. Structural Equation Modelling of Customer Satisfaction in International Logistics and Supply Chain Management Context. The International Conference on
Business and Economics, Harvard Medical School, Harvard University, 22-26 May 2017.

Siriwan Uthit. Structural Equation Modeling of the Pariyatti Dhamma Schools& Performance Management in Thailand.
The 5th Academic International Conference on Interdisciplinary Legal Studies, University of Oxford, St Anne College, Oxford, United Kingdom
13th – 15th March 2017

Siriwan Uthit. THE CAUSAL RELATIONSHIP AMONG PLANNING, COMMITMENT, IMPLEMENTATION AND
ORGANIZATIONAL CHANGE IN ASEAN. The 2nd Academic International Conference on Multidisciplinary Studies and
Education (AICMSE). University of Cambridge, Cambridge, UK, 23-25 January 2017.

Siriwan Uthit. Humor in Buddhism. 5th International Conference on Islam & Buddhism. Muslim & Buddhism Sacred
Arts and Architecture. Islamabad, Pakistan, 27-29 December, 2016

Siriwan, Uthit, Et Al. Asean Marketing Factor Model. Proceedings of the Harvard International Journal of Arts &
Sciences, Boston, Massachusetts, 2016.

Siriwan, Uthit Et. Al. A Confirmatory Factor Analysis of Brand Value, Brand Benefit, and Customer Satisfaction
towards Global Brand. Proceedings of the International Journal of Arts & Sciences, Harvard Medical School, Harvard University, Boston,
Massachusetts, 2015.

Siriwan, Uthit Et Al. A Confirmatory Factor Analysis of the Emotional Quotient Management Model." Proceedings of the Harvard International
Journal of Arts & Sciences, Boston, Massachusetts, 2015.

Siriwan, Uthit Et Al. Key Factors for Successful Entrepreneurship in Thailand. Proceedings of the 8th
International Conference on Management and Service Science, Suzhou, China, 2014.

Siriwan, Uthit, Et Al. Successful Entrepreneurship in Thailand. Proceedings of 2013 International Conference on Business
Analytics and Management Science, Beijing, China, 2013.

Siriwan, Uthit, Et Al. The Management of Small and Medium Enterprises to Achieve Competitive Advantages in
Northern Thailand. Proceedings of the Freiburg International Journal of Arts & Sciences, Freiburg, Germany,
2012.

สมาชิกสมาคมสำคัญ 
Membership
Pali Text Society, London, UK since 2017
IEEE, New York, USA since 2017
Society of Asian Civilizations, PAKISTAN since 2016

Comments

comments