142. ผลสำเร็จการสร้างคนมีคุณภาพ

ผลสำเร็จการสร้างคนมีคุณภาพ
ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗

ผมมีแง่คิดสั้นๆ ว่า “ระบบการเรียนการสอนสาย SMEs ได้ฝึกมหาบัณฑิตให้เป็นคนมีความอดทน สุขุม รอบคอบ

ใจเย็น หล่อหลอมให้เป็นคนมองกว้าง คิดไกล ใฝ่สูง ใฝ่ดี ไม่ใฝ่ต่ำ ไม่ฉุดตัวเองลงไปสู่อบายมุข และวิถีแห่งคนไม่ดี

ทำให้เป็นสุภาพชน มีมารยาททางสังคม ได้เรียนรู้การวางตัว ให้พอเหมาะ พอควร พอประมาณ ได้หลักวิชาการนำไป

ใช้สร้างตน สร้างฐานะ สะดวก รวดเร็ว ต้นทุนต่ำกว่าวิธีการอื่นๆ บรรดามีในขณะนี้”

 

วันที่ ๒๙ มีนาคม ศกนี้  นักศึกษาปริญญาโทจำนวน ๑๐ คนเศษจากโครงการปริญญาโท MM in SMEs
คณะการจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน ชลบุรี มาขอพบ

ทั้งนี้เพื่อนำเล่มงานวิจัยทั้งสารนิพนธ์และวิทยานิพนธ์
มาให้เซ็นเล่ม เพื่อสำเร็จการศึกษา ตามระเบียบและขั้นตอนของมหาวิทยาลัย

 

ตามเกณฑ์มาตรฐานของ สกอ. ระบุว่า “เล่มงานวิจัย จะต้องมีอาจารย์มีคุณวุฒิระดับปริญญาเอก ๓ ท่านตรวจ”
และต้องมีวุฒิตรงตามสาขาที่จบ จึงจะผ่านเกณฑ์คุณภาพและมาตรฐาน สกอ.

ดีใจกับทุกท่านที่ใช้เวลา ๑ ปีเศษ ในการศึกษาระดับปริญญาโท MM in SMEs
ได้รับครบถ้วนทั้งหลักคิด-หลักทำ-หลักธรรมะ

ได้ทั้งทฤษฎี-ปฏิบัติ-ประสบการณ์ ในห้องเรียน นอกห้องเรียน และจากการเรียนรู้ด้วยตนเอง

ไม่มีใครสายเกินเรียน ไม่มีใครแก่เกินเรียน

 

กว่าจะมีวันนี้ได้ เลือดตาแทบกระเด็นทุกคน เรียนปริญญาโทแต่ละวิชา อาจารย์มอบหมายกรณีศึกษาภาษาอังกฤษเป็นตั้งๆ

มอบงานให้อ่าน ให้ค้นคว้าเพิ่มเติม และทำกรณีศึกษาอีกเพียบ

ต้องอ่านตำราและนำประสบการณ์การทำงานมาบอกเล่าแบ่งปันความรู้ในห้องเรียน

และพอถึงขั้นตอนทำวิทยานิพนธ์ ก็ยังต้องเหน็ดเหนื่อยกับการทำผลงานวิจัยตั้งแต่บทที่ ๑-๒-๓

ไหนจะยุ่งกับ “แบบสอบถาม” เพราะต้องเตรียมไปสัมภาษณ์ และต้องหาทีมสถิติมาช่วยวิเคราะห์ผลที่ได้รับจากการแจกแบบสอบถาม

ขั้นตอนยังไม่จบ ต้องนำผลมาเขียนอธิบาย สรุปและอภิปรายผลพร้อมข้อเสนอแนะในบทที่ ๕

ที่น่าเบื่อคือการตรวจสอบมาตรฐานรูปเล่มหรือ Format  เพราะต้องย่อหน้าเคาะวรรค เว้นวรรคตอน แก้คำผิด การอ้างอิง

เข้าสอบแล้ว กรรมการแต่ละท่าน ก็สั่งให้ปรับแก้ตรงนั้นตรงนี้อีก เพิ่มเติมจากที่อาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำ

กว่าจะเป็น “มหาบัณฑิต” ได้  ไม่ง่ายดั่งที่คิด

 

เชิญอ่านภาพเคลื่อนไหวได้ที่นี  ภาพจะเคลื่อนไหวทุก ๓ วินาที

 

 

 

Congratulation!

Comments

comments