128. กิจกรรมการศึกษาดูงานในต่างประเทศ

กิจกรรมทัศนศึกษา “กำแพงเมืองจีน”
วิเคราะห์ความสำเร็จ “การสร้างกำแพงเมืองจีน” จนถึง “การสร้างคน” และ “การสร้างชาติ” จนกลายเป็นมหาอำนาจของจีน

China มาจากคำสองคำคือ  “Center” กับ “Country”
Dr. Michael Ha จาก Xi’an Jiaotong Liverpool University
อธิบายให้ฟังว่าคำว่า “จีน” มาจาก 2 คำคือ “จ้ง Zhong” และ
“กว๋อ GUO” แปลว่า “จีนเป็นศูนย์กลางแห่งโลก”
(Middle Kingdom)

เหตุผลที่อังกฤษใช้ China แต่คนไทยเรียก “จีน” เพราะ
“จิ๋นซีหวาง” (จิ๋นคืออาณาจักร, ซีคือการเริ่มต้น, หวางคือจักรพรรดิ)
คือ “จักรพรรดิองค์แรกที่สามารถรวบรวมอาณาจักรให้เป็นหนึ่งเดียวได้สำเร็จ”

การได้ไปยืน  เดินมอง เห็น “กำแพง” เมืองจีนสิ่งมหัศจรรย์ของโลก

ด้วยสายตาแล้ว ได้แง่คิด “การบริหารจัดการ” ต่างๆ กลับมามากมาย

โดยเฉพาะการพัฒนาตนเองด้วยการศึกษา

การศึกษาที่ทันสมัยและใหม่ตลอดเวลาต้องใช้ “IQ, EQ, NQ, SQ”

ให้ครบทั้ง 4 Q นั่นคือ คนผู้หนึ่งต้องใช้ “เหตุผล” บริหาร “อารมณ์”
ให้เป็น พร้อมที่จะเรียนรู้ สร้าง พัฒนา และมี “เครือข่าย” ทุกวงการ
คำว่า “เครือข่าย” ในที่นี้ไม่เน้นเฉพาะ “ขายตรง”

สำคัญที่สุดระบบการศึกษาต้อง “สร้าง” คนที่มีจิตวิญญาณที่ซื่อสัตย์ ตรงไปตรงมาไม่คดโกง ไม่หลอก, ไม่ลวง, ไม่ฉ้อ, ไม่ฉล, ไม่คด, ไม่โกง, คิดถึง
ประโยชน์โลก, ประโยชน์ประเทศ, ประโยชน์ส่วนรวม มากกว่า
จะคำนึงถึงเฉพาะ “ประโยชน์ส่วนตน” และพร้อมเปิดใจเรียนรู้รับรู้
องค์ความรู้ หลักคิด หลักทำงาน และเทคโนโลยีสมัยใหม่ตลอดเวลา

Comments

comments