118. แง่คิดจาก Nobel University

118. แง่คิดจาก Nobel University

ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ

10 มิถุนายน 2556

———————–

มหาวิทยาลัยแห่งนี้ เป็นมหาวิทยาลัยสังกัดรัฐแคลิฟอร์เนีย ปัจจุบันมี 2 แคมปัส

ตั้งเมื่อปี 2002 หรือเมื่อ 11 ปีก่อน

ที่นี่มี “เสรีภาพ” ด้านวิชาการ และการศึกษา

การศึกษาหลักสูตรระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ด้านบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียแห่งนี้

เน้นการเรียนรู้และทำงานผ่านระบบและสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย

ภาพข้างล่าง คือภาพมหาวิทยาลัยโนเบล ดาวน์ทาวน์แคมปัส นครลอสแองเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกา

ผมมีแง่คิดว่า คนเรา จะต้อง “พัฒนาตนเอง” โดย “รับรอง” ตนเอง เป็นอันดับแรก

สถิติที่ผมเก็บมา บ่งชี้ชัดเจนว่า “คนดีและเก่ง” ไม่จำเป็นต้อง “พึ่ง” สถาบัน

สถาบันต่างหาก ที่ต้องพึ่งศิษย์ที่เป็น “คนดีและเก่ง”

ยกตัวอย่างเช่น ดร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา

พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต)

ท่าน ว. วชิรเมธี

ท่านมหาสมปอง ตาลปุตฺโต

ศ. พิเศษ จำนงค์ ทองประเสริฐ

ศ. ดร. วัชระ งามจิตรเจริญ

อุดม แต้พานิช

เจริญ สิริวัฒนภักดี

ธนินท์ เจียรวนนท์

ผมชอบคำสอนปราชญ์ท่านหนึ่งคือ “พระพรหมคุณาภรณ์”

ปีที่ผมสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีพร้อมกัน ๓ สาขา ได้เข้าไปกราบท่าน เพื่อขอ “โอวาท” เป็น “ข้อคิด” ในการทำงานและพัฒนาตนเอง

ท่านตอบว่า อย่ายึดติดสถาบัน อย่าคิดว่าความสำเร็จวันนี้จะจีรังยั่งยืน

ให้ยึดหลักพุทธวจนะในธรรมบทว่า

“อตฺตานํ ทมยนฺติ ปณฺฑิตา”

ให้แปลเอาเอง

(แปลว่า เหล่าบัณฑิต ย่อมฝึก ซึ่งตนเองให้ดีและเก่ง)

ท่านสอนผมไว้ตั้งแต่เดือนมกราคมปี ๒๕๓๓

๒๓ ปีผ่านพ้นไป ผมยังจดจำคำสอนของท่านไว้ในสมอง

และนำมาเป็นคติเตือนใจ สอนใจตนเองเสมอ

อยากฝากไว้เป็นแง่คิด บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตทั้งหลายว่า

 

อยากสำเร็จ อย่ารอให้ “สกอ. รับทราบ” และ “สำนักงาน ก.พ.” รับรอง

จงฝึกฝนตนเองให้ดีและเก่ง

เมื่อเป็นคนดีจริง เมื่อเป็นคนเก่งจริง

วงการไหน ประเทศใดๆ ก็อ้าแขนรับ

ความจริงข้อนี้ ขอยืนว่าถ้าท่านฝึกฝนตนเองจนดีจริง เก่งจริง

ขอรับรองว่า จะมีคนเรียกหา เรียกใช้ 100% จริง!!!

 

อาคารที่ตั้งมหาวิทยาลัยโนเบล ย่านดาวน์ทาวน์ มหานครลอสแองเจลีส สหรัฐอเมริกา

กิจการเจริญรุ่งเรืองรุดหน้า วันนี้ Nobel University

มีแคมปัสแห่งที่ 2 ที่ Buena Park

ปรัชญามหาวิทยาลัยโนเบล “ความจริง” “ความสร้างสรรค์” และ “ความเสียสละ”

มหาวิทยาลัยโนเบล ได้รับอนุญาตให้ดำเนินกิจการมหาวิทยาลัย
และได้รับอนุมัติให้เปิดดำเนินการสอนหลักสูตรปริญญาตรีและโทในสาขาต่างๆ จากรัฐแคลิฟอร์เนีย
รวมถึงสามารถออก I-20 เพื่อออก F-1 Student Visa ให้นักศึกษาต่างชาติมาเรียน TOEFL
และ ESL คอร์ส

ตัวอย่างการเทียบโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลัยโนเบลไปเรียนมหาวิทยาลัยรัฐอื่นๆ

คติมหาวิทยาลัยโนเบล Nothing is impossible ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้

บรรยากาศห้องเรียนมหาวิทยาลัยโนเบล ดาวน์ทาวน์แคมปัส LA

ห้องเรียนทันสมัย คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยี 4G (บ้านเราเพิ่ง3G)

ห้องเรียน มาตรฐานสากล ระดับ USA

บรรยากาศ Classroom ห้อง Leture เป็นแบบนี้

Student Lounge มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

หลักสูตรปริญญาตรีและโท อำนวยการสอนโดย ศ.ดร. เมอร์เรย์ ดร. จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

ที่นี่เน้นผลิตนักศึกษาที่มี  “คุณภาพ” “การเพิ่มผลผลิต” “ความสร้างสรรค์” และ “นวัตกรรม” ทันสมัย

ใครที่ผ่านไปย่านดาวน์ทาวน์แอลเอ เชิญแวะไปเยี่ยมชมและขอเล่มหลักสูตรมาเพื่อพิจารณาศึกษาต่อ

เป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนไทยที่อยู่ในแถบแอลเอและแคลิฟอร์เนีย จะได้โอกาสทองในการศึกษาต่ออีกแห่งครับ
 

Comments

comments