๒๔๗. บทความวิจัย “สถานการณ์พุทธศาสนาในโลกตะวันตก”

บทความวิจัย “สถานการณ์พุทธศาสนาในโลกตะวันตก”
ตีพิมพ์ในวารสารธรรมธารา ฉบับเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒

คลิกดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์นี้
https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/160787/115929

คลิกอ่านจากวารสารธรรมธาราออนไลน์ 
https://www.tci-thaijo.org/index.php/dhammadhara/article/view/16078

Comments

comments