ข่าวประชาสัมพันธ์

๔.๘.๒๕๖๑
4.8.2018

update :

รับเชิญบรรยายพิเศษ
หัวข้อ

“การกำหนดกลยุทธ์และทิศทางการบริหารการศึกษา”

Lecture : Topic “Strategic Formulation and Direction of Educational Administration”
@Mahachulalongkorn Rajavidyalaya University, Ayudhya, Thailand
August 4, 2018: 08:30-16:30 Thailand Time

 

Slide1

 

Slide2