1. ชนะด้วยโมเดลไตรภาคี

ชนะด้วย Model ไตรภาคี ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ปรับปรุงเมื่อ ๒๙ มีนาคม ๒๕๕๗   สถิติจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ปี 2553 ระบุว่า คนไทยมีจำนวนประมาณเกือบ 70 ล้านคน ในจำนวนนี้ เป็นผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดกลางจำนวน 2 ล้านกิจการเศษ ผมเคยเอาตัวเลขเหล่านี้มาวิเคราะห์ดูได้ข้อมูลน่าสนใจดังนี้ 2 ล้านกิจการข้างต้น คิดเป็นจำนวนประมาณ 3% ของประชากรทั้งหมด ใน 3% ข้างต้นประกอบด้วยคนอยู่ 3 กลุ่มใหญ่ กลุ่มแรก คือ ผู้ประกอบการรายใหญ่ กลุ่มสองคือ ผู้ประกอบการขนาดกลาง กลุ่มสามคือ ผู้ประกอบการขนาดเล็ก โครงสร้างและสัดส่วนแห่งชัยชนะของผู้ประกอบการ 3 กลุ่ม ผมเรียกเป็นโมเดลว่า “ไตรภาคี” โรงงานผู้ผลิต คิดค้น วิจัยและพัฒนาสินค้าหรือบริการคือภาคีกลุ่มที่ 1 ระบบทำงาน แผนการตลาด ระบบทีม และระบบไอทีสารสนเทศคือภาคีกลุ่มที่ […]

1 24 25 26