๒๓๓. เทคโนโลยีสั่นสะเทือนทุกวงการ

บทความที่ ๒๓๓ “เทคโนโลยีสั่นสะเทือนทุกวงการ Technology Disruption” —– ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ —– ผมสนใจ มอง “โลก” กว้างๆ พยายามไม่จำกัดแค่ “สยาม” ซึ่งยังคงวนเวียนอยู่กับ กลุ่มคน “ขี้ขโมย” “ขอทาน” “ปรสิต” คล้ายสมัยสงครามเย็น ยุคที่คอมมิวนิสต์และทุนนิยม ปะทะกันดุเดือดในช่วงกึ่งพุทธกาล ——- วันนี้ “ความเชื่อ” กำลังถูกเทคโนโลยี “สั่นสะเทือน” อย่างน้อย ๒ เทคโนโลยี Robot เทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI (Artificial Intelligence) เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ disrupt สั่นสะเทือน ทุกวงการ ในยุคนี้ แต่เมืองไทย ยังคงวนเวียน “แก้” และ “รื้อ” กฎหมาย ออก “กฎหมาย” เอื้อประโยชน์ พวกตน และพวกพ้อง ! ——- […]

๒๓๒. ข้ออรรถ ข้อธรรม “ปรสิต ขี้ขโมย และขอทาน”

  บทความที่ ๒๓๒ ๑๗.๕.๒๕๖๒ ข้ออรรถ ข้อธรรม “ปรสิต ขี้ขโมย และขอทาน” อุทิส ศิริวรรณ เขียน ——- ผมพูดเสมอๆ ว่า “แพ้เป็นโจร ชนะเป็นเจ้า” จะเอาชนะคนอาสัตย์อาธรรม์ได้ทุกวันนี้ นอกจากมือจะต้องไม่มีแผลแล้ว ยังต้องมี “ความคิดความอ่าน” ที่รู้เท่าทัน “กลุ่มคนที่มีปืน” “กลุ่มคนที่มีอำนาจ” ซึ่งนวนิยายเรื่อง Atlas Shrugged เรียกกลุ่มคนที่ได้รับประโยชน์ “ชนะเป็นเจ้า” แยกออกเป็น ๓ กลุ่ม กลุ่มแรก คือ ปรสิต กลุ่ม ๒ คือ ขี้ขโมย กลุ่ม ๓ คือ ขอทาน แนวคิด คน ๓ กลุ่มนี้ น่าสนใจ เพราะกำลังแพร่หลายในประเทศที่เผด็จการ มีอำนาจ ยุคนี้เป็นยุคที่ ตัวกู พวกกู ถูก ตัวมึง […]

๒๓๑. คอลัมน์ ข้ออรรถ ข้อธรรม

๒๓๑. ข้ออรรถ ข้อธรรม “มหัศจรรย์ – ปาฏิหาริย์ – อานุภาพ” อุทิส ศิริวรรณ —— ผมสนใจ “ความเฮง” และค้นพบว่า “มโนกรรม” มีความสัมพันธ์กับ “มหัศจรรย์ – ปาฏิหาริย์ – อานุภาพ” —–  

230. เรื่องเล่าจากญี่ปุ่น ตอน ๒๐

๒๓๐. เรื่องเล่าจากญี่ปุ่น ตอน ๒๐ จิตใจญี่ปุ่น เรียนรู้แบบตะวันตก อุทิส ศิริวรรณ เขียน ๘.๕.๒๕๖๒ —– วัฒนธรรมญี่ปุ่น วิเคราะห์ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ พบว่าเกิดจากการหลอมรวม ๒ คำสอนเข้าด้วยกัน กล่าวคือ “คำสอนพุทธศาสนา” กับ “คำสอนขงจื๊อ” เมื่อ “บูรณาการ” ๒ สิ่งเข้าด้วยกัน จึงมีอิทธิพล ส่งผลให้คนญี่ปุ่น มีจิตสำนึกเฉพาะตัว เป็นเอกลักษณ์แบบญี่ปุ่น มีวัฒนธรรมประเพณีแบบญี่ปุ่น มีแบบแผนแบบญี่ปุ่น มีนิสัยแบบญี่ปุ่น และมีมรรยาทแบบญี่ปุ่น รวมถึงมี “ความคิดอ่าน” แบบญี่ปุ่น ที่น่าสนใจศึกษาเรียนรู้ในประเด็น “สร้างคนให้มีคุณภาพ” แบบมาตรฐานของญี่ปุ่น หลังญี่ปุ่นเปิดประเทศเมื่อสิ้นยุคโชกุน ในสมัยเมจิ ตรงกับปีพุทธศักราช ๒๔๑๑-๒๔๕๕ การปฏิรูปในสมัยเมจิ รัฐบาลญี่ปุ่น มีแนวคิด มีเป้าหมายนำ “วัฒนธรรมตะวันตก” มาประยุกต์ใช้ ปรับการบริหารจัดการแบบญี่ปุ่นให้มีความทันสมัย และมีการทบทวน “วัฒนธรรมญี่ปุ่น” โดยเฉพาะ ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม […]

229. เรื่องเล่าจากญี่ปุ่น ตอน ๑๙

๗.๕.๒๕๖๒ เรื่องเล่าจากญีปุ่น ตอน ๑๘ เล่าเรื่องวิจัยทางการศึกษา “การจัดการ “คน” ให้มีคุณภาพแบบญี่ปุ่น” อุทิส ศิริวรรณ —— งานวิจัยเรื่อง “การสร้างคนคุณภาพแบบญี่ปุ่น” โดย ศาสตราจารย์วรินทร วูวงศ์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุณีย์รัตน์ เนียรเจริญสุข  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปิยะนุช วิริเยนะวัตร์ และอาจารย์ยูคิเอะ ณ นคร  สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ งานวิจัยดังกล่าว ก็เหมือนหนังสือดีๆ ทั่วไปที่เก็บไว้ตามหิ้ง ไม่ได้ขึ้นห้าง ตีพิมพ์เผยแพร่ในปี ๒๕๖๒ นี้เอง จำนวนเพียงแค่ ๕๐๐ เล่ม เห็นว่าเนื้อหางานวิจัยสอดคล้องกับประเด็นที่ผมสนใจ จึงขอสรุปให้ฟังโดยย่อ ในหน้า ๖-๗ อาจารย์วรินทร และคณะ สรุปข้อค้นพบจากการเข้าไปสังเกตใกล้ชิด ๒ ครั้ง ในปี ๒๕๓๘ และ ๒๕๔๕ โดยเข้าไปเยี่ยม “โรงเรียนระดับประถมศึกษาของรัฐบาลญี่ปุ่น” […]

228. พระเจ้าอโสกแห่งกรุงสยาม

เป็น “ข้อเขียนที่เร็วที่สุด” เขียนในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เขียนเสร็จในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๒ รวม ๓ วันเสร็จ ความหนา ๗๔ หน้า กระดาษ A4 งานเขียนเทิดพระเกียรติ “พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” รัชกาลที่ ๓ แห่งราชวงศ์จักรี    “พระเจ้าอโสกแห่งกรุงสยาม” อุทิส ศิริวรรณ เขียน     “กฤษฎาภินิหารอันจะบดบังมิได้ของรัชกาลที่ ๓” ตอน ๑ “ทฤษฎี-ปฏิบัติ-ประสบการณ์อันสืบเนื่องกับรัชกาลที่ ๓” เขียนโดย ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก หลักสูตร Ph.D. & D.B.A. in Business Administration (International Program)  Charisma University, Providenciales, […]

227. สามเณร สมณะที่ถูกลืม

๒๒๗. กรณีศึกษาสามเณรในประวัติศาสตร์ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA เรียบเรียง สามเณร แปลตรงตัวว่า “เหล่ากอแห่งสมณะ” ถือเป็น “บรรพชิต” กล่าวคือ “นักบวช”  ในพุทธศาสนา นิกายเถรวาท  ซึ่งพบเห็นตามวัดวาอารามทั่วประเทศ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลจนถึงสมัยปัจจุบัน ได้มีการสืบต่อสถานภาพ “สามเณร” ไม่ขาดสาย สามเณรรูปแรกในสมัยพุทธกาลคือ “สามเณรราหุล” ซึ่งเป็น “โอรสองค์เดียว” ของเจ้าชายสิทธัตถะ ซึ่งกาลต่อมาได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในประเทศศรีลังกา คราวที่พุทธศาสนาประสบวิกฤต  ถูกทำลายจนไม่มีพระภิกษุหลงเหลืออยู่บนเกาะดังกล่าว แม้แต่รูปเดียว สามเณรได้มีบทบาทสำคัญในการธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนา ให้คงอยู่เอาไว้ได้ และแม้จะเป็นเด็ก เยาว์วัย สถานภาพในฐานะ […]

226. แนวคิดพระโพธิสัตว์

  “แนวคิดพระโพธิสัตว์” คอลัมน์ Get Idia 5.0 ศาสตราจารย์ ดร. อุทิส ศิริวรรณ ผู้อำนวยการโครงการปริญญาเอก ทวิปริญญา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารธุรกิจ Charisma University, Providenciales, TC and Apollos University, Great Falls, Montana, USA หนังสือพิมพ์ “เส้นทางนักขาย” รายปักษ์ ฉบับวันที่ ๑-๑๖ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒    ทุกวันนี้ “ฝรั่ง” หันกลับมาสนใจ “แนวคิด” แบบตะวันออก ทฤษฎีผู้นำทางตะวันออกหลายทฤษฎี ได้ถูกเรียนรู้และนำไปใช้เป็นอันมาก   แนวคิด “พระโพธิสัตว์” ผมว่าเป็นแนวคิดทันสมัย และน่าสนใจ แม้โลกในยุคโลกาภิวัตน์ จะย่นและย่อลงในลักษณะ “โลกไร้พรมแดน” กอปรกับกระแส “เทคโนโลยีทันสมัย” ทำให้เราได้เรียนรู้เรื่องราวความสำเร็จและความล้มเหลวของผู้นำในโลกตะวันตกและโลกตะวันออก วันนี้ ผมขอนำเสนอแนวคิด […]

225. ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๒

๒.๕.๒๕๖๒ ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๒ ตอนจบ  อุทิส ศิริวรรณ เขียน ที่มาจาก คัมภีร์ฉางต่วนจิง  ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์รัฐประศาสนศาสตร์ การเมือง การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินแบบจีน ผู้แต่งได้แบ่ง “ประเภท” ของ “ขุนนางดี” เอาไว้ ๖ ประเภท ๑. ขุนนางราชครู ๒. ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ ๓. ขุนนางจงรักภักดี  ๔. ขุนนางชาญฉลาด ๕. ขุนนางสุจริต ๖. ขุนนางซื่อตรง ส่วน “ขุนนางเลว” คัมภีร์ “ฉางต่วนจิง” ก็จัดแบ่งเอาไว้เป็น ๖ ประเภทเช่นกัน ๑. ขุนนางกะล่อน ๒. ขุนนางสอพลอ ๓. ขุนนางเพ็ดทูล ๔. ขุนนางโฉดชาติ ๕. ขุนนางปล้นชาติ ๖. ขุนนางล้างชาติ ยุคนี้ เป็นยุคที่ […]

224. การบริหารรัฐกิจแบบจีน : ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๑

๒๕.๔.๒๕๖๒ ขุนนางดี ขุนนางเลว ตอน ๑  ที่มาจาก คัมภีร์ฉางต่วนจิง  ซึ่งได้รับการยอมรับว่าเป็นสุดยอดคัมภีร์รัฐประศาสนศาสตร์ การเมือง การปกครอง การบริหารราชการแผ่นดินแบบจีน ผู้แต่งได้แบ่ง “ประเภท” ของ “ขุนนางดี” เอาไว้ ๖ ประเภท ๑. ขุนนางราชครู ๒. ขุนนางผู้ยิ่งใหญ่ ๓. ขุนนางจงรักภักดี  ๔. ขุนนางชาญฉลาด ๕. ขุนนางสุจริต ๖. ขุนนางซื่อตรง ส่วน “ขุนนางเลว” คัมภีร์ “ฉางต่วนจิง” ก็จัดแบ่งเอาไว้เป็น ๖ ประเภทเช่นกัน ๑. ขุนนางกะล่อน ๒. ขุนนางสอพลอ ๓. ขุนนางเพ็ดทูล ๔. ขุนนางโฉดชาติ ๕. ขุนนางปล้นชาติ ๖. ขุนนางล้างชาติ ยุคนี้ เป็นยุคที่ “บ้านเมือง” ระส่ำระสายมากที่สุด ในประวัติศาสตร์ มีเรื่องราวจริงๆ […]

1 2 3 24