82. ดร. คนแรกของ International American University

ภาพ: ปริญญาเอกของ ดร. ประภาส ศิริภาพ คนไทยคนแรกที่สำเร็จการศึกษาจาก
International American University, California, USA
วุฒิที่ได้รับคือ DBA in Management
ประธานสอบดุษฎีนิพนธ์คือ  ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ

 

ภาพบน: หนังสือรับรองวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก ของ ดร. ประภาส ศิริภาพ
เป็นภาษาอังกฤษ

ด้านหลังของปริญญาเอก จะเห็น “เงานูนสะท้อน”

ภาพบน: ทรานสคริปต์ จะเห็น “ปั๊มนูน” และลงนามรับรองโดยนายทะเบียนเป็นหลักฐานส่ง
“สภามหาวิทยาลัย” และ “รัฐแคลิฟอร์เนีย” มีศักดิ์และสิทธิ์แห่งปริญญาทุกประการ

ภาพบน: ทรานสคริปต์ แผ่นที่ 2

ภาพบน: ทรานสคริปต์ แผ่นที่ 3

ภาพบน : ทรานสคริปต์ ด้านหลัง แผ่นสุดท้าย

 

เป็นที่น่ายินดีว่า “เมืองไทย” มีผู้สำเร็จการศึกษาระดับ “ปริญญาเอก” Doctor of Business

Administration สาขา Management เพิ่มขึ้นอีก 1 คนคือ  ดร. ประภาส ศิริภาพ

นักศึกษาท่านนี้  ประธานสอบดุษฎีนิพนธ์คือ  ศ. ดร. อุทิส ศิริวรรณ เริ่มเรียนตั้งแต่

มกราคม 2552 สำเร็จการศึกษาเมื่อตุลาคม 2555 รวมเกือบ 4 ปี

ปัจจุบัน ดร. ประภาส ศิริภาพ เป็นหัวหน้าคณะทำงานเลขานุการรัฐมนตรีช่วยว่าการ

กระทรวงมหาดไทย (นายสุชาติ ลายน้ำเงิน) ส.ส. ลพบุรี หลายสมัย

 

ในฐานะ “อาจารย์” ก็ย่อม “ดีใจ” กับความสำเร็จของศิษย์

 

เป็นอุทาหรณ์ว่า “ศิษย์ที่กตัญญู ย่อมมีอานิสงส์ทำให้เจริญรุ่งเรือง”

Comments

comments