24. เสาเสมาธรรมจักร

เสาเสมาธรรมจักร
รางวัลพระราชทานแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๕

คลิกไฟล์ประวัติและผลงานแต่ละท่านได้ที่นี่

ประวัติและผลงานของผู้ที่ได้รับรางวัลเสาเสมาธรรมจักรประจำปี 2555

เสาเสมาธรรมจักร รางวัลพระราชทานจากพระหัตถ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี
เป็นรางวัลที่กระทรวงวัฒนธรรม เล็งเห็นความสำคัญของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา

จึงส่งเสริมยกย่องคุณความดีด้วยการประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏโดยทั่วไป ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจในการทำความดี ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีของอนุชนคนรุ่นหลัง
ปีนี้มีผู้ที่เป็นเพื่อน เป็นศิษย์ เป็นน้อง เป็นผู้ที่เคารพนับถือ ได้รับกันหลายท่าน

ท่านแรกเป็นเพื่อนเรียนหนังสือด้วยกันมาตั้งแต่เปรียญธรรม ๖-๗ ประโยค
วันนี้ท่านได้เป็นใหญ่เป็นโต เป็นถึงระดับเดียวกับ “ผู้ว่าราชการจังหวัด”
คณะสงฆ์เรียกว่า “เจ้าคณะจังหวัด” ท่านเป็นพระที่มีผลงาน สร้างชื่อเสียงไว้หลากหลาย
คุ้นเคยกันตั้งแต่ยังเป็นสามเณร วันท่านบวชเป็นพระที่บ้านเกิดคือ “มุกดาหาร”
ก็ยังได้ไปเป็นเพื่อนในงานบวชกับเพื่อนๆ อีกหลายคน อาทิ
อดิศักดิ์ ทองขวัญ ผศ. ดร. บุญเหลือ ใจมะโน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร. ชัยณรงค์ ศรีมันตะ มหาวิทยาลัยพะเยา
อาจารย์รักสยาม นามานุภาพ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัว ดร. เกียรติศักดิ์ ส่องแสง ส.ส. ปทุมธานี ฯลฯ
วันนี้ท่านคือ
พระราชธีราจารย์ (ศรีพร วรวิญฺญู) ป.ธ. ๙, Ph.D. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี
เจ้าอาวาสวัดมณีวนาราม จังหวัดอุบลราชธานี
ท่านได้รับยกย่องเชิดชูเกียรติ ในสาขา “ส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์”

ท่านที่ 2 เป็นรุ่นน้อง เรียนบาลีติดๆ กันมา เดิมอยู่วัดหัวลำโพงแล้วย้ายไปเป็นใหญ่เป็นโต
ที่วัดท่าหลวง พิจิตร
พระเมธีธรรมประนาท (ปรีชา ปฏิภาณเมธี) ป.ธ. ๙, ปริญญาโท
ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดท่าหลวง
ผู้อำนวยการโรงเรียนหลวงพ่อเพชรวิทยา
เจ้าคณะอำเภอเมืองพิจิตร

ท่านที่ 3 เป็นรุ่นพี่ที่เคารพนับถือคุ้นเคยกันตั้งแต่สมัยท่านยังจำพรรษาที่วัดไตรมิตรวิทยาราม
ส่วนผมช่วงนั้นยังบวชเรียนและจำพรรษา ณ วัดราชบุรณะ เชิงสะพานพุทธ

ท่านรูปนี้คือ พระสุธีวราภรณ์ (ประดิษฐ์ ฐิตเมโธ) ป.ธ. ๙
เจ้าอาวาสวัดพระพุทธฉาย
รองเจ้าคณะจังหวัดสระบุรี

ท่านที่ 4 คุ้นเคยกันมาก เพราะท่านเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มสร้างวัดไทยฯ ที่เมืองราชคฤห์
โดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน  ผมได้ถวายกำลังใจและได้มีส่วนร่วม (เล็กๆ) ในการสร้างวัดไทยฯ
ในแดนพุทธภูมิจนเป็นผลสำเร็จ และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่เห็นความสำเร็จของท่านในวันนี้

พระครูปลัดสุวัฒนพุทธิคุณ (วิเชียร วชิรวํโส) ป.ธ. ๔, Ph.D.
ประธานสงฆ์วัดไทยสิริราชคฤห์ นครราชคฤห์ อินเดีย
ประธานสงฆ์วัดพุทธสถานจีนไตรรัตนาราม เมืองพาราณสี อินเดีย
ผู้อำนวยการมูลนิธิโลกแห่งพุทธธรรม พุทธคยา อินเดีย

ในส่วนของฆราวาส มี ๓ ท่านคือ

๑. ดร. โชติกา รามบุตร
รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ
และประธานบริหารโครงการปริญญาเอก DBA Program, International American University, LA, USA
ได้รับรางวัลนี้ในสาขาส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

๒. ดร. ณัฏฐ์ชุดา ฐิติกัลยาณ์
รองศาสตราจารย์ประจำบัณฑิตวิทยาลัยคณะบริหารธุรกิจ
และผู้อำนวยการโครงการปริญญาตรีและปริญญาโท (BBA & MBA Program), Nobel University, LA, USA
ได้รับรางวัลนี้ในสาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรมและส่งเสริมพระพุทธศาสนา

๓. ดร. วัชรนนท์ จันทรางสุวรรณ์
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท พี พี เค ฟาร์ อีสต์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดี พลัส ไลฟ์ จำกัด
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ดับเบิล ดี ล็อค จำกัด
ได้รับรางวัลนี้ ในสาขาผู้ประกอบอาชีพที่มีคุณธรรม และส่งเสริมพระพุทธศาสนา

ขอแสดงความชื่นชมยินดี ในผลงานของทั้ง ๗ ท่าน หากจะเอ่ยคำใดๆ คงมิอาจเทียบกับคำกล่าวของ
นายสมชาย เสียงหลาย ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม และประธานคณะกรรมการคัดเลือกผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนา
ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า
“เพื่อเป็นการยกย่องสรรเสริญคุณความดี และประกาศเกียรติคุณให้ปรากฏชั่วกาลนาน กระทรวงวัฒนธรรม จึงได้จัดพิมพ์
หนังสือประวัติและผลงานของผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาไว้เผยแพร่…ขอขอบคุณผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่าน
ที่ร่วมกันส่งเสริมเผยแพร่พระพุทธศาสนาให้สถิตดำรงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป”

Congratulation!
๑ กรกฎาคม ๒๕๕๕

Comments

comments